English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Адреса кафедри: 40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160.

Сумський національний аграрний університет, факультет ветеринарної медицини,

телефон: (0542) 62-78-53 – Улько Лариса Григорівна, завідувач кафедри

Положення про кафедру

Робочі навчальні програми

Загальна інформація

Кафедра терапії, фармакології та клінічної діагностики організована у 1984 році. baidevlyatovЗ часу організації і по травень 2003 року, кафедру очолював доктор ветеринарних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Анвар Баязитович Байдевлятов.

Під керівництвом А.Б.Байдевлятова створена наукова школа з профілактики хвороб заразної та незаразної етіології та удосконалення технології інкубації яєць у птахівництві. А.Б.Байдевлятов опублікував 372 наукових праці, у складі яких 9 монографій, 14 навчальних посібників для студентів вузів. Під його керівництвом підготовлено та захищено 23 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

З 2003 року по 2014 рік кафедру очолював кандидат ветеринарних наук, доцент Володимир Миколайович Мусієнко.

ulkoЗ вересня 2014 року кафедрою завідує доктор ветеринарних наук Лариса Григорівна Улько.

Значний вклад у навчально-методичний і науковий доробок кафедри внесли: професор А.К.Джавадов, доценти В.М.Симонович, І.І.Панікар, Г.П.Дахно.

При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 16.00.04 - "Ветеринарна фармакологія та токсикологія". За час існування кафедри співробітниками було підготовлено сім кандидатських та дві докторські дисертацій.

 

 

Склад кафедри

Улько Лариса Григорівна, зав. кафедри, професор, д.вет.н.kafedra_terapii
Скляр Олександр Іванович, професор, д.вет.н.
Кистерна Олеся Сергіївна, і.о.доцента, к.вет.н.
Грек Вікторія Анатоліївна, старший лаборант

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Внутрішні хвороби тварин
 • Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
 • Ветеринарна клінічна кардіологія та пульмонологія
 • Ветеринарна клінічна ендокринологія
 • Ветеринарна технології профілактики незаразних хвороб тварин
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин
 • Ветеринарна фармакологія
 • Ветеринарна фармація
 • Хвороби бджіл
 • Ветеринарний захист в бджільництві
 • Матеріально-технічна база кафедри

  У розпорядженні кафедри лабораторні практикуми, манежі для тварин та віварій, який забезпечений всіма видами сільськогосподарських тварин, що у повному обсязі використовується для проведення практичних занять. Кафедра забезпечена технічними засобами навчання, має навчально-науково-дослідну лабораторію «Ветеринарна фармація». Навчальні лабораторії кафедри мають необхідне обладнання для проведення біохімічних, гемато­логічних та імунологічних досліджень крові, клініч­ного дослідження сечі, оснащені інструментами та приладами для клінічного дослідження тварин, проведення рентгенографії та фізіотерапевтичних процедур. Навчальний процес на кафедрі організований у суворій відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу. Навчальна робота регулюється розкладом аудиторних навчальних занять, розкладом консультацій, графіком контролю знань студентів і розкладом екзаменаційної сесії.

  На кафедрі складаються графіки самостійної роботи студентів, в яких вказані всі контролюючі заходи, включаючи проміжний контроль, заліки, іспити, терміни здачі індивідуальних завдань.

  У навчальному процесі використовуються інноваційні методики навчання і форми організації навчального процесу, які дозволяють активізувати пізнавальну діяльність студентів. З метою забезпечення високої якості лекцій, одного з найважливіших видів навчальної роботи, викладачами кафедри використовується мультимедійне обладнання, проводяться лекції із застосуванням аудіо або відео матеріалів.

  Сьогодні на кафедрі створені умови розвитку і вдосконалення методів навчання, практикується проведення семінарських, практичних занять у формі ділових ігор, тренінгів, презентацій, круглих столів, організації виїзних занять та екскурсій.

  Начально-методична робота

  Основними джерелами навчальної, навчально-методичної інформації є бібліотечний фонд університету, навчально-методичний фонд кафедри, електронні бази знань і даних, доступних через Інтернет. Навчальний процес кафедри в повній мірі забезпечений основною навчальною літературою, наявної в науковій бібліотеці та на кафедрі.

  Кожна дисципліна кафедри у повній мірі забезпечена навчально-методичним комплексом, у тому числі і в електронному варіанті:

 • Курси лекцій
 • Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять, написання і оформлення курсових робіт та історій хвороби, дипломних та магістерських робіт, виконання програм навчальної і виробничої практики.
 • Матеріали для поточного та підсумкового контролю (комп’ютерні тести, завдання для контрольних робіт) за модульно-рейтинговою системою.
 • Використання в навчальному процесі тварин розвиває у студентів елементи лікарського мислення, що дає їм можливість в лікарській практиці вибирати оптимальні варіанти лікування тварин з різною патологією. Практичні заняття з внутрішніх хвороб тварин, спеціальної пропедевтики, терапії і профілактики внутрішніх хвороб тварин, ветеринарної клінічної кардіології та пульмонології, клінічної діагностики хвороб тварин проводяться безпосередньо в стаціонарах та клініці кафедри. З внутрішніх хвороб тварин проводиться розбір хворих тварин в плані історії хвороби, постановки діагнозу, лікувальних процедур.

  З клінічної діагностики і внутрішніх хвороб тварин студенти засвоюють клінічні та лабораторні методи досліджень крові, сечі, рубцевого вмісту, відпрацьовують способи лікування хворих тварин, проводять курацію хворих тварин і оформляють історії хвороби і курсові роботи.

  Курація відбувається безпосередньо в клініці чи господарстві з оформленням історії хвороби і курсової роботи. Кожен студент досліджує хворих корів з різними внутрішніми хворобами і функціональними порушеннями систем організму. Суттєвим моментом у навчанні студентів на кафедрі вважається постановка правильного діагнозу та розробка лікувально-профілактичних заходів за виявленої патології і впровадження їх у практику.

  Практичні заняття з фармакології та фармації проводяться в спеціально обладнаному практикумі та безпосередньо в навчально-науковій лабораторії «Ветеринарна фармація». На лабораторно-практичних заняттях з фармакології проводяться експериментальні роботи з вивчення фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. Студенти вчаться виписувати в рецептах різні лікарські форми, засвоюють технологію виготовлення різних лікарських форм.

  Кафедра має кваліфікований професорсько-викладацьким склад, який забезпечує підготовку студентів з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі викладачі мають базову освіту і регулярно проходять ФПК у провідних навчальних закладах.

  Колектив кафедри велику увагу приділяє клінічній підготовці лікарів ветеринарної медицини. Для цього максимально використовуються клініка факультету, клініки м. Суми, господарства Сумської області.

  В навчальних лабораторіях студенти вивчають фармакологічні властивості лікарських засобів, набувають навичок з клінічної та лабораторної діагностики хвороб тварин, їх лікування та профілактики.

  Співробітниками кафедри видано 138 методичних посібників та вказівок, які дають можливість більш якісно готувати спеціалістів та магістрів ветеринарної медицини.

  Багаторічний досвід викладацької, наукової та практичної роботи дозволяє викладацькому складу кафедри підтримувати на високому рівні підготовку дипломних та магістерських робіт, готувати навчально-методичну літературу.

  Тематика дипломних робіт

  Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт за ОКР

  Бакалавр/Спеціаліст 

  Магістр 

  Діагностика, лікування та профілактика отруєнь. 

  Діагностика, лікування і профілактика внутрішніх хвороб коней, свиней, жуйних, риб, дрібних тварин та птахів 

  Заходи з ліквідації хвороб незаразної етіології  

  Ветеринарна фармація 

  Діагностика, лікування та профіла­ктика внутрішніх хвороб сільськогосподарських, домашніх, тропічних, зоопаркових тварин і птиці 

  Лабораторна діагностика хвороб тварин та птиці 

  Орієнтовні теми дипломних та магістерських робіт

 • Порівняльна оцінка застосування різних форм вітамінних препаратів за А-гіповітамінозу телят
 • Ефективність застосування різних схем лікування та профілактики за кетозу корів
 • Ефективність застосування різних схем лікування молодняку великої рогатої худоби за шлунково-кишкових розладів
 • Гастроентерит собак: поширення, ефективність лікувально-профілактичних заходів
 • Ефективність імуномодулятрів за корекції імунного статусу у молодняку великої рогатої худоби
 • Порівняльна оцінка застосування різних схем лікування за респіраторних хвороб телят в умовах
 • Антенатальна гіпотрофія поросят: етіологія, особливості перебігу та лікувально-профілактичні заходи
 • Порівняльна оцінка застосування залізовмісних препаратів для профілактики гіпопластичної анемії у поросят
 • Ефективність профілактичної терапії за сечокислого діатезу птиці в умовах …
 • Ефективність застосування вітамінно-мінеральних комплексів за рахіту у молодняку великої рогатої худоби (свиней) в умовах …
 • Хвороби репродуктивних органів у курей: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах …
 • Дистонія передшлунків корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах …
 • Гепатодистрофія корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах …
 • Остеодистрофія корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах …
 • Міокардіодистрофія корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах …
 • Кетоз корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів
 • Нефроз корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів
 • Мікроелементози корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Атонія передшлунків корів: поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Теплове перегрівання (великої рогатої худоби, свиней, птиці): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Стрес (корів, свиней, птиці): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах …
 • Диспепсія (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Бронхопневмонія (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Бронхіт (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Гіпопластична анемія (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Гіповітаміноз А (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Гострі шлунково-кишкові розлади (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Респіраторні хвороби (телят, лошат, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Диспепсія (телят, поросят): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах…
 • Панкреатит (собак, котів): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів
 • Ентерит (собак, котів): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів
 • Міокардіодистрофія (собак, котів): поширення, етіологія, особливості перебігу та ефективність лікувально-профілактичних заходів в умовах...
 • Діагностика, лікування та профілактика хвороб розплоду медоносних бджіл.

   На кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

   1. Терапевт

   2. Діагност

   3. Фармаколог

   За результатами науково-дослідної роботи студентів опубліковано понад 100 наукових праць


   Напрямки наукової роботи кафедри

   Основні наукові напрямки, що сформувалися в перші роки існування кафедри тривали і отримали подальший розвиток. В даний час - це розробка і впровадження методів ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб обміну речовин у тварин; неонатальних та постнатальних хвороб молодняку сільськогосподарських тварин (диспепсія, аліментарна анемія, бронхопневмонія, рахіт, токсична дистрофія печінки); впровадження в клінічну практику сучасних методів та засобів діагностики і лікування внутрішніх хвороб тварин.

   Численними лабораторними, науково-виробничими та виробничими випробуваннями вишукані і впроваджені в практику екологічно безпечні та ефективні методи корекції порушень обміну речовин, лікування та профілактики хвороб молодняку

   За останні роки на кафедрі захищено 2 докторські і 3 кандидатських дисертацій. Підготовлено і видано 12 рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики хвороб, схвалених Вченою радою Сумського національного аграрного університету та науково-технічною радою державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

   Науково-дослідна робота кафедри сьогодні реалізує наукові дослідження щодо вирішення низки пріоритетних прикладних проблем в галузі ветеринарії за наступними напрямками:

  • Клініко-експериментальне обґрунтування та розробка систем лікувально-профілактичних заходів за внутрішньої патології тварин.
  • Наукове забезпечення розробки системи контролю економічно значущих захворювань тварин на основі інноваційних методів та технологій.
  • Удосконалення методів і систем лікувально-профілактичних заходів за наявності множинної внутрішньої патології, імунодефіцитів і порушень метаболізму різної етіології у тварин.
  • Діагностика, терапія та профілактика внутрішніх хвороб молодняку.
  • Створення екологічної безпеки системи ветеринарного захисту тварин за порушення обміну речовин і виникаючих на цій основі імунодефіцитних станів, шлунково-кишкових, респіраторних і факторних хвороб в умовах Північно-Східного регіону України.
  • Прогнозування ризиків транскордонного заносу та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та розробка науково обґрунтованих систем дезінфекції на основі інноваційних імпортозамінних високоефективних засобів.
  • Клініко-епізоотологічний моніторинг та удосконалення лікувально-профілактичних заходів за змішаних інфекцій телят.
  • Вивчення нових підходів до введення бджільництва та пакетне бджільництво.
  • Розробка нових стимулюючих препаратів та дезінфектантів у бджільництві.
  • Розробка та впровадження нових дезінфікуючих препаратів пролонгованої дії у тваринництві.

  • Теми за якими проводиться наукова робота

  1. «Патологія печінки та обміну речовин у продуктивних тварин (етіологія, патогенез, діагностика, вдосконалення засобів лікування та профілактики)» (номер держреєстрації 0110 U00313);

  2. «Хвороби молодняку тварин (етіологія, патогенез, діагностика, вдосконалення засобів лікування та профілактики)» (номер держреєстрації 0110 U003139);

  3. Вдосконалення системи контролю асоційованих бактеріозів великої рогатої худоби.

   Співпраця

   Співробітники кафедри надають консультативну і практичну допомогу господарствам різної форми власності Північно-Східного регіону України щодо встановленні діагнозу, а також в розробці та проведенні лікувально-профілактичних заходів за внутрішніх незаразних і інфекційних хвороб, в тому числі за змішаних і асоційованих інфекцій тварин.

Новини

Вівторок, 20 лютого 2018
У СНАУ проведено навчання для спеціалістів із систем точного землеробства компанії ІМК
За даними прес-служби компанії ІМК, 13-14 лютого на базі... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
У СНАУ пройшла олімпіада з іноземної мови
Минулого тижня у Сумському НАУ пройшов І етап... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
Філософи СНАУ підкорюють столицю
14-15 лютого у Київському університеті імені Бориса... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Спортсмени СНАУ серед призерів чемпіонату України
16-18 лютого 2018 року в місті Мукачево Закарпатської... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Хореографічні колективи СНАУ стали переможцями VIII Чемпіонату України
17 лютого у Києві проходив VIII Чемпіонату України серед... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Магістри інженерно-технологічного факультету отримали дипломи
Під час святкування масляної 17 лютого відбулася... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
Випускникам юридичного факультету вручили дипломи магістрів
15 лютого на юридичному факультеті СНАУ відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
У СНАУ проводжали зиму
Масляна – це перехід від Зими до Весни. Вона... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
Щиро вітаємо з ювілеєм!
Шановний Анатолію Михайловичу! Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
У СНАУ стартувала Медіа школа
Сьогодні, 15 лютого, у Сумському НАУ розпочала роботу... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
Романтичний настрій СНАУ
14 лютого закохані всього світу святкують День Святого... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
40-річчя «ФОП»
Днями в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
Нові пригоди українок в Італії
На початку лютого у Вероні відбулася Міжнародна... Детальніше...
Вівторок, 13 лютого 2018
HORSCHLeeb: від традицій до інновацій
12 лютого на базі iнженерно-технологічного факультету... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Разом до перемоги
Нещодавно ректор СНАУ отримав Подяку від керівника... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...
Вівторок, 05 грудня 2017
Відбулася зустріч з німецькими колегами
У рамках спільного українcько-німецького проекту... Детальніше...

Пряма мова

Валерій Жмайлов, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи: Вже зовсім скоро – 6 лютого, - в Україні розпочнеться реєстрація на ЗНО, яка триватиме до 19 березня 2018 року. Цьогоріч в Сумській області проходити... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.