English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Адреса кафедри: 40021, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160. 

Сумський національний аграрний університет,

факультет ветеринарної медицини, 

телефон: (0542) 62-78-53 – Улько Лариса Григорівна, завідувач кафедри

 

Загальна інформація

Кафедра терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії організована у 2017 році шляхом об’єднання кафедри терапії, фармакології та  клінічної діагностики і кафедри хімії.

kafedra_terapii

Склад кафедри

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • Внутрішні хвороби тварин
 • Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
 • Ветеринарна технології профілактики незаразних хвороб тварин
 • Клінічна діагностика хвороб тварин
 • Діагностика і терапія внутрішніх хвороб дрібних тварин
 • Ветеринарна фармакологія
 • Ветеринарна токсикологія
 • Лікарські рослини
 • Хвороби бджіл
 • Внутрішні незаразні хвороби м’ясоїдних тварин
 • Неорганічна хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Фізколоїдна хімія
 • Органічна хімія
 • Харчова хімія
 • Хімія
 • Фізична, колоїдна та органічна хімія

  Матеріально-технічна база

  Кафедра має 7 навчальних лабораторій розміщена в корпусі факультету ветеринарної медицини. 

  У розпорядженні кафедри лабораторні практикуми, манежі для тварин та віварій, який забезпечений всіма видами сільськогосподарських тварин, що у повному обсязі використовується для проведення практичних занять. Кафедра забезпечена технічними засобами навчання, має навчально-науково-дослідну лабораторію «Ветеринарна фармація».

  Навчальні лабораторії кафедри мають необхідне обладнання для проведення біохімічних, гематологічних та імунологічних досліджень крові, клінічного дослідження сечі, оснащені інструментами та приладами для клінічного дослідження тварин, проведення рентгенографії та фізіотерапевтичних процедур.

  Навчальний процес на кафедрі організований у суворій відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу.

  Навчальна робота регулюється розкладом аудиторних навчальних занять, розкладом консультацій, графіком контролю знань студентів і розкладом екзаменаційної сесії.

  На кафедрі складаються графіки самостійної роботи студентів, в яких вказані всі контролюючі заходи, включаючи проміжний контроль, заліки, іспити, терміни здачі індивідуальних завдань.

  У навчальному процесі використовуються інноваційні методики навчання і форми організації навчального процесу, які дозволяють активізувати пізнавальну діяльність студентів. З метою забезпечення високої якості лекцій, одного з найважливіших видів навчальної роботи, викладачами кафедри використовується мультимедійне обладнання, проводяться лекції із застосуванням аудіо або відео матеріалів.

  Сьогодні на кафедрі створені умови розвитку і вдосконалення методів навчання, практикується проведення семінарських, практичних занять у формі ділових ігор, тренінгів, презентацій, круглих столів, організації виїзних занять та екскурсій.

  Начально-методична робота

  Основними джерелами навчальної, навчально-методичної інформації є бібліотечний фонд університету, навчально-методичний фонд кафедри, електронні бази знань і даних, доступних через Інтернет. Навчальний процес кафедри в повній мірі забезпечений основною навчальною літературою, наявної в науковій бібліотеці та на кафедрі.

  Кожна дисципліна кафедри у повній мірі забезпечена навчально-методичним комплексом, у тому числі і в електронному варіанті:

  Використання в навчальному процесі тварин розвиває у студентів елементи лікарського мислення, що дає їм можливість в лікарській практиці вибирати оптимальні варіанти лікування тварин з різною патологією. Практичні заняття з внутрішніх хвороб тварин, спеціальної пропедевтики, терапії і профілактики внутрішніх хвороб тварин, ветеринарної клінічної кардіології та пульмонології, клінічної діагностики хвороб тварин проводяться безпосередньо в стаціонарах та клініці кафедри. З внутрішніх хвороб тварин проводиться розбір хворих тварин в плані історії хвороби, постановки діагнозу, лікувальних процедур.

  З клінічної діагностики і внутрішніх хвороб тварин студенти засвоюють клінічні та лабораторні методи досліджень крові, сечі, рубцевого вмісту, відпрацьовують способи лікування хворих тварин, проводять курацію хворих тварин і оформляють історії хвороби і курсові роботи.

  Курація відбувається безпосередньо в клініці чи господарстві з оформленням історії хвороби і курсової роботи. Кожен студент досліджує хворих корів з різними внутрішніми хворобами і функціональними порушеннями систем організму. Суттєвим моментом у навчанні студентів на кафедрі вважається постановка правильного діагнозу та розробка лікувально-профілактичних заходів за виявленої патології і впровадження їх у практику.

  Практичні заняття з фармакології та фармації проводяться в спеціально обладнаному практикумі та безпосередньо в навчально-науковій лабораторії «Ветеринарна фармація». На лабораторно-практичних заняттях з фармакології проводяться експериментальні роботи з вивчення фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. Студенти вчаться виписувати в рецептах різні лікарські форми, засвоюють технологію виготовлення різних лікарських форм.

  Кафедра має кваліфікований професорсько-викладацьким склад, який забезпечує підготовку студентів з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі. Всі викладачі мають базову освіту і регулярно проходять ФПК у провідних навчальних закладах.

  Колектив кафедри велику увагу приділяє клінічній підготовці лікарів ветеринарної медицини. Для цього максимально використовуються клініка факультету, клініки м. Суми, господарства Сумської області.

  В навчальних лабораторіях студенти вивчають фармакологічні властивості лікарських засобів, набувають навичок з клінічної та лабораторної діагностики хвороб тварин, їх лікування та профілактики.

  Співробітниками кафедри видано 158 методичних посібників та вказівок, які дають можливість більш якісно готувати спеціалістів та магістрів ветеринарної медицини.

  Багаторічний досвід викладацької, наукової та практичної роботи дозволяє викладацькому складу кафедри підтримувати на високому рівні підготовку дипломних та магістерських робіт, готувати навчально-методичну літературу.

  На лабораторно-практичних заняттях з хімічних дисциплін студенти набувають практичних навичок щодо проведення якісного і кількісного аналізу речовин, приготування розчинів, використання інструментальних методів дослідження об’єктів навколишнього середовища і продукції сільськогосподарського виробництва, зокрема потенціометричних методів аналізу, рефрактометрї, фотометрії тощо.

  Важлива увага викладачів при підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини приділяється поєднанню базової хімічної освіти із професіональними дисциплінами.

  На кафедрі працюють студентські наукові гуртки: 

  1. Терапевт

  2. Діагност

  3. Фармаколог

  4. Токсиколог

  5. Хімік

  За результатами науково-дослідної роботи студентів опубліковано понад 200 наукових праць

  Напрямки наукової роботи кафедри

  Основні наукові напрямки, що сформувалися в перші роки існування кафедри тривали і отримали подальший розвиток. В даний час - це розробка і впровадження методів ранньої діагностики, лікування та профілактики хвороб обміну речовин у тварин; неонатальних та постнатальних хвороб молодняку сільськогосподарських тварин (диспепсія, аліментарна анемія, бронхопневмонія, рахіт, токсична дистрофія печінки); впровадження в клінічну практику сучасних методів та засобів діагностики і лікування внутрішніх хвороб тварин.

  Численними лабораторними, науково-виробничими та виробничими випробуваннями вишукані і впроваджені в практику екологічно безпечні та ефективні методи корекції порушень обміну речовин, лікування та профілактики хвороб молодняку

  За останні роки на кафедрі захищено 3 докторські і 4 кандидатських дисертацій. Підготовлено і видано 12 рекомендацій з діагностики, лікування та профілактики хвороб, схвалених Вченою радою Сумського національного аграрного університету та науково-технічною радою державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

  Науково-дослідна робота кафедри сьогодні реалізує наукові дослідження щодо вирішення низки пріоритетних прикладних проблем в галузі ветеринарії за наступними напрямками:

 • Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань тварин.
 • Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba L., як органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в умовах Північно-східного Лісостепу України.
 • Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних панелей
 • Клініко-експериментальне обґрунтування та розробка систем лікувально-профілактичних заходів за внутрішньої патології тварин.
 • Наукове забезпечення розробки системи контролю економічно значущих захворювань тварин на основі інноваційних методів та технологій.
 • Удосконалення методів і систем лікувально-профілактичних заходів за наявності множинної внутрішньої патології, імунодефіцитів і порушень метаболізму різної етіології у тварин.
 • Діагностика, терапія та профілактика внутрішніх хвороб молодняку.
 • Створення екологічної безпеки системи ветеринарного захисту тварин за порушення обміну речовин і виникаючих на цій основі імунодефіцитних станів, шлунково-кишкових, респіраторних і факторних хвороб в умовах Північно-Східного регіону України.
 • Прогнозування ризиків транскордонного заносу та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та розробка науково обґрунтованих систем дезінфекції на основі інноваційних імпортозамінних високоефективних засобів.
 • Клініко-епізоотологічний моніторинг та удосконалення лікувально-профілактичних заходів за змішаних інфекцій телят.
 • Вивчення нових підходів до введення бджільництва та пакетне бджільництво.
 • Розробка нових стимулюючих препаратів та дезінфектантів у бджільництві.
 • Розробка та впровадження нових дезінфікуючих препаратів пролонгованої дії у тваринництві.
 • Теми за якими проводиться наукова робота

  1.«Клініко-експерментальне обґрунтування та розробка систем лікувально-профілактичних заходів за внутрішньої патології тварин» (номер держреєстрації 0115U001340);

  2.«Наукове забезпечення розробки систем контролю внутрішніх факторних, асоційованих, емерджентних та економічно значущих інфекційних захворювань тварин на основі інноваційних методів та технологій» (номер держреєстрації 0115U001341);

  3.Прогнозування ризиків транскордонного заносу та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та розробка науково обґрунтованих систем дезінфекції на основі інноваційних імпортозамінних високоефективних засобів (номер держреєстрації  0115 U 001342)

  4.Вплив технології виробництва молока на його якість та безпечність(номер держреєстрації  0116U005655)

  5. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання миючо-дезінфікуючого засобу "FINK-SpulASS" при одержанні молока(номер держреєстрації  0116U005656)

  6. Удосконалення санітарно-гігієнічних заходів на пасіках південно-східного регіону України(номер держреєстрації 0116U005657)

  7. Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю при виробництві свинини за інтенсивної технології(номер держреєстрації 0116U005658)

  8. Формування професійної компетенції майбутніх фахівців аграрної галузі при вивченні хімічних дисциплін(номер держреєстрації 0116U007235)

  Співпраця

  Співробітники кафедри надають консультативну і практичну допомогу господарствам різної форми власності Північно-Східного регіону України щодо встановленні діагнозу, а також в розробці та проведенні лікувально-профілактичних заходів за внутрішніх незаразних і інфекційних хвороб, в тому числі за змішаних і асоційованих інфекцій тварин.

  Можливим є надання консультаційних послуг щодо хімічного аналізу води, ґрунтів, кормів, сільськогосподарської продукції.

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

  В лабораторії електронної мікроскопії проводяться наукові дослідження мікроструктури, мікрорельєфу, фазового та елементарного складу неорганічних, металічних і біологічних зразків з використанням сканувальної (растрової) та просвічувальної  електронної мікроскопії;

  Лабораторія є науковою базою при підготовці докторських і кандидатських дисертацій та планових кафедральних наукових досліджень.

  Лабораторія є базою для проведенню навчально-практичної підготовки студентів факультетів ветеринарної медицини, інженерно-технологічного,  агротехнологій та природокористування, харчових технологій, які навчаються за ступенем вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр»

  Лабораторія електронної мікроскопії СНАУ обладнана двома електронними мікроскопами:

 • Растровий електронний мікроскоп РЭМ 106и (SELMI, Україна)
 • Просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ 100-01 (SELMI, Україна)
 • Просвічуючий електронний мікроскоп ПЭМ 100-01 призначений для дослідження надтонких зрізів тканин або реплік зразків

  Растровий електронний мікроскоп з функцією рентгенівського мікроаналізу РЭМ-106 и призначений для дослідження поверхні об’єктів та дозволяє встановити лінійні розміри субмікронного діапазону і масову частку елементів методом рентгенівського мікроаналізу

  Лабораторія електронної мікроскопії провидить наукові дослідження в наступних напрямках:

 • Ветеринарна медицина
 • Біологія
 • Медицина
 • Матеріалознавство
 • Фізика твердого тіла
 • Геологія
 • Грунтознавство
 • Мікроелектроніка
 • Нанотехнології
 • КУРСИ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ

  На базі лабораторії проводяться навчальні курси з електронної мікроскопії для аспірантів, докторантів та науковців як Сумського НАУ, так і інших університетів України. Слухачі курсів знайомляться з принципом роботи скандувального та просвічую чого мікроскопу, теоретичними основами підготовки препарування та виконують практичне дослідження за власним науковим напрямком.

  Готові до співпраці:

  Виконання науково-дослідних робіт в рамках проведення досліджень мікроструктури, мікрорельєфу, фазового та елементарного складу неорганічних, металічних і біологічних зразків з використанням сканувальної (растрової) та просвічувальної  електронної мікроскопії з використанням електронних мікроскопів  «РЭМ- 106и» та «ПЭМ – 100-01»;

  Проведення курсів з електронної мікроскопії для магістрів, аспірантів і науковців.

Новини

Середа, 20 лютого 2019
«Козацькі ігри» у Сумському НАУ
19 лютого спортивний комплекс Сумського національного... Детальніше...
Вівторок, 19 лютого 2019
ІІІ щорічний бал юридичного факультету
15 лютого юридичний факультет Сумського НАУ провів уже... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
На факультеті ЕіМ відбувся семінар
13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Вітємо із захистом!
Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Екскурсія для наймолодших у Сумському НАУ
14 лютого учні 2-В класу школи І-го ступеня №30 «Унікум»... Детальніше...
Неділя, 17 лютого 2019
День відкритих дверей у Сумському НАУ
16 лютого у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 15 лютого 2019
Закохані у Сумському СНАУ
День Святого Валентина – свято любові, турботи та... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
Перемога колективу СНАУ на ІХ Чемпіонаті України
10 лютого у Києві проходив ІХ Чемпіонат України серед... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
«Школярка-панянка» отримала нових випускниць
10 лютого в місті Тростянець Сумської області відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 08 лютого 2019
ОСС СНАУ вперше звітував про виконану роботу
7 лютого у залі ректорату Сумського національного... Детальніше...
Середа, 06 лютого 2019
Володимира Ладику обрано ректором Сумського НАУ
6 лютого 2019 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Обрання членів Наукового комітету
З 29 січня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Старости академічних груп університету зібралися на засідання
4 лютого відбулосязасідання старост академічних груп... Детальніше...
Четвер, 31 січня 2019
Представники 4 факультетів СНАУ відвідали передвиборчий захід
В останній день січня в Сумському національному... Детальніше...
Середа, 30 січня 2019
Володимир Ладика звернувся до представників ще двох факультетів
30 січня в стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.