English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

kaf-virusologii

Загальна інформація

Кафедра була створена у 1985 році, і з 1988 по 2004 рік мала назву: кафедра вірусології, патанатомії та ВСЕ, а з 2005 року – кафедра вірусології, патанатомії та хвороб птиці. Засновник кафедри - лауреат Державної премії УРСР, доктор ветеринарних наук, професор Панікар Ігор Іванович. З 2007 року кафедра має назву: «Кафедра вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професора Панікара І.І.»

Склад кафедри

 1. Зон Григорій Анатолійович., завідувач кафедри к.вет.н., професор  
 2. Решетило Олександр Іванович, к.вет.н, доцент  
 3. Гаркава Віра Василівна, ст. викладач  
 4. Івановська Людмила Борисівна, к.вет.н, доцент  
 5. Панасенко Олександр Сергійович, к.вет.н., в.о. доцента кафедри 
 6. Байдевлятова Юлія Володимирівна, к.вет.н., в.о. доцента кафедри
 7. Зон Ілля Григорович, асистент
 8. Терехова Людмила Сергіївна, ст. лаборант  
 9. Лободюк Ірина Петрівна, ст. лаборант 

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база лабораторії патологічної анатомії: обладнання для патоморфологічних досліджень, патологоанатомічний музей, секційна зала, слайдотека патологоанатомічних препаратів хвороб різної етіології, музей мікропрепаратів, мікроскопи.
Матеріально-технічна база лабораторії вірусології має умови для вірусологичних досліджень; частина лабораторно - практичних занять проводиться на базі Сумської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини та Сумської державної біофабрики.
Матеріально-технічна база лабораторії цитології, гістології та основ ембріології: слайдотека нормальної будови клітин, тканин і органів, музей мікропрепаратів, мікроскопи.
Частина лабораторно-практичних занять з дисципліни «Хвороби дрібних тварин проводяться на базі ветеринарної клініки “Ветсервіс”, м. Суми.
Частина лабораторно-практичних занять з дисципліни «Хвороби птиці» проводиться на базі ТОВ “Авіс -Україна”,Сумського району Сумської області.

Наукова робота кафедри

За час існування кафедри було підготовлено та захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук; в т.ч. під керівництвом професора І.І.Панікара - 7 (Тютченко Ю.М., Решетило О.І., Булгакова І.М., Рисований В.І, Міланко Г.О., Педан В.А., Панасенко О.С.); професора Г.А. Зона - 4 (Ничик С.А., Скрипка М.В., Сорокова В.В., Ващик Є.В.); д.вет. наук, професора Фотіної Т.І.- 5 (Міланко О.О., Улько Л.Г., Петров Р.В., Сахацька О.І., Авраменко Н.О.) , професора А.Ф. Бабкіна -Івановська Л.Б. і одна докторська дисертація- Фотіної Т.І.
Викладачі кафедри активно продовжують працювати у сфері підготовки наукових кадрів. Під їх керівництвом проводять свої наукові дослідження 5 аспірантів та 10 магістрів кожного року. В складі кафедри функціонує дослідницька лабораторія патоморфології.
Основні наукові розробки кафедри здійснюються в межах навчального навантаження з теми: «Розробити систему контролю епізоотичного благополуччя щодо інфекційних хвороб тварин на підставі моніторингу, діагностики, прогнозування та оцінки безпечності продукції тваринництва і птахівництва в Північно-Східній Україні» (№ державної реєстрації 0114U000261)
На кафедрі виконуються слідуючі госпдоговірні тематики: «Вдосконалення системи біобезпеки об’єктів птахофабрики ТОВ «Авіс-Україна»».
На кафедрі функціонують 4 наукових студентських гуртки: вірусології, хвороб птиці, патанатомії та хвороб дрібних тварин.

Філії кафедри:

 1. Клініка ветеринарної медицини “Ветсервіс”, м. Суми.
 2. ТОВ “Авіс -Україна”, Сумський район, Сумська область.

Досягнення та нагороди.

Професор Зон Г.А. має нагороди:

 • заохочувальну відзнаку «Ветеран ветеринарної медицини України»,
 • бронзову медаль ВДНХ «Виставки народного досягнення СРСР».

Навчально-методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 1. «Ветеринарна вірусологія»
 2. «Патологічна анатомія»
 3. «Розтин і патологоанатомічна діагностика хвороб тварин»
 4. «Основи судової ветеринарії»
 5. «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія та судово-ветеринарна медицина»
 6. «Цитологія, гістологія з основами ембріології»
 7. «Хвороби дрібних тварин»
 8. «Методологія наукових досліджень»
 9. «Хвороби птахів»

Спецкурси:

 1. «Основи музейної справи та гістологічної техніки» (для студентів 1 к.)
 2. «Технологічна гістологія» (для студентів 2 к.)
 3. «Основи цитоморфологічного аналізу» (для студентів 1 к.)

Патологічна анатомія вивчає морфологічні зміни в органах і тканинах тварин при різних хворобах. Наука є складовою частиною науки патології, яка об’єднує увесь комплекс, що стосується хворого організму як цілостної біологічної системи.

Вивчаючи динаміку морфологічних змін (морфогенез) при різних хворобах, порівнюючи ці зміни з функціональними (і клінічними) проявами хвороби, патанатомія дає можливість розкрити механізм розвитку хвороби, її патогенезу.

Практичний курс патологічної анатомії відіграє важливу роль у формуванні студентів як майбутніх лікарів ветеринарної медицини – набуття патологоанатомічних навичок, допомогає правильно підходити до визначення патологічних процесів в органах.

Розтин та патологоанатомічна діагностика хвороб тварин – це метод всебічного дослідження загиблої тварини з метою уточнення правильності прижиттєвого діагнозу, встановлення морфологічних змін в органах і причини його смерті.

Основи судової ветеринарії – комплексна наука, метою якої є використання ветеринарних знань для вирішення соціальних питань, що виникають в правовій, слідчій і судовій юридичній практиці.

Цитологія, гістологія з основами ембріології. Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок роботи з мікроскопом для з’ясування нормальної будови клітин, тканин та органів сільськогосподарських тварин для наступного успішного засвоєння інших курсів клінічних дисциплін: фізіології с/г тварин, клінічної діагностики, патологічної анатомії і ін.

Вірна уява про структурно-функціональну організацію клітин і тканин тварин, участь їх у важливих механізмах біологічних процесів створює основи для розуміння патогенезу захворювання, чим забезпечує необхідний базис для успішного засвоєння клінічних предметів і виконує роль інтегративних наук , що здійснюють зв’язок між загально-біологічними і клінічними дисциплінами, формуючи мислення і практичну підготовку лікаря ветеринарної медицини.

Ветеринарна вірусологія – дає основи загальної та спеціальної ветеринарної вірусології: дані про природу, морфологію та хімічний склад вірусів, патогенез вірусних інфекцій, особливості противірусного імунітету, специфічну профілактику вірусних інфекцій.

При викладанні дисципліни велика увага приділяється лабораторній діагностиці вірусних хвороб тварин. Вивчаються сучасні методи індикації та культивування вірусів, методики серологічних реакцій для ідентифікації вірусів і специфічних антитіл.

Хвороби дрібних тварин. Дисципліна дає знання з анатомії, фізіології, етології, розведення, утримання дрібних тварин, хутрових та екзотичних звірів і птахів, риб, а також з діагностики, терапії і профілактики їх хвороб.

Хвороби птахів: дисципліна, що дає знання з хвороб птиці вірусної, бактеріальної, паразитарної і незаразної етіології, діагностики, лікування та їх профілактики.

Методологія наукових досліджень – дисципліна, на якій студенти вивчають підходи і методики, що використовуються при проведенні наукових досліджень в галузі ветеринарної медицини.

muzey_pat_1

muzey_pat_2

Патологоанатомічний музей кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професор Панікара І.І.

lab-prakt_zanyattya

Лабораторно-практичне заняття з дисципліни «Цитологія, гістологія з основами ембріології»

Основні навчально-методичні видання кафедри

 • Зон Г.А. Судово-ветеринарна експертиза: навчальний посібник / Г.А. Зон. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2002. – 258 с.
 • Панікар І.І., Калініна І.І., Скібицький В.Г. «Ветеринарная вирусология» Підручник, 2004.
 • Панікар І.І. Практикум зі спеціальної ветеринарної вірусології, 2005.
 • Зон Г.А. «Патологічна анатомія паразитарних хвороб тварин». – Суми, «Джерело». – 2005. – 226 с.,
 • Зон Г.А. Диференційна діагностика інфекційних хвороб тварин / Г.А. Зон,  В.В. Гаркава, В.А. Педан, Л.Б. Івановська. – Суми, 2005. – 98 с.
 • Методичні вказівки з диференційної патологоанатомічної діагностики інфекційних хвороб тварин / Зон Г.А., Гаркава В.В., Педан В.А., Івановська Л.Б. Суми, СНАУ, 2005. – 95 с.
 • Патологічна анатомія тварин: навчальний посібник / [Урбанович П.П.,  Потоцький М.К., Гевкан І.І., Зон Г.А. і ін.]; за редакцією П.П.Урбановича та М.К.Потоцького. - К.: Ветінформ, 2008. - 879 с. - / навчальний посібник для підготовки фахівців/.
 • Зон Г.А. Патологоанатомічний розтин тварин: навчальний посібник / Г.А. Зон, М.В. Скрипка, Л.Б. Івановська. – Донецьк: ПП  Глазунов Р.О., 2009. – 189 с.
 • Зон Г.А. Основи судово-ветеринарної експертизи отруєнь і токсикозів тварин: Навчальний посібник / Г.А. Зон, Л.Б. Івановська. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. – 124 с.
 • Зон Г.А. Патологоанатомічний розтин трупів тварин: навчальний посібник / Г.А. Зон, М.В. Скрипка, Л.Б. Івановська. - [2-е вид.]. - Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. –224 с.
 • Зон Г.А. Диференційна патологоанатомічна діагностика інфекційних хвороб тварин: навчальний посібник / Г.А. Зон, М.В. Скрипка, Л.Б. Івановська. - [2-е вид.]. - Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. –206 с.
 • Зон Г.А. Судово-ветеринарна експертиза: навчальний посібник . -  Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. –258 с.
 • Зон Г.А. Судово-ветеринарна травматологія: навчальний посібник / Г.А. Зон, Л.Б. Івановська. -  Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2015. – 82 с.
 • Зон Г.А. Основи судової ветеринарії / Г.А. Зон -  Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2016. –624 с.
 • Зон Г.А. Патологоанатомічна діагностика хвороб птиці: навчальний посібник / Г.А. Зон, Л.Б. Івановська -  Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2017. –156 с.

book_1 book_2 book_3

book_4 book_5 book_6

book_7 book_8 book_9

book_10 book_11 book_12

book_13

 

Патенти та авторські свідоцтва

 • А.с. № 852283 СССР. Регулятор вакуума доильного агрегата / А.А. Задорожный, В.И. Грицаенко, И.И. Паникар и др.; заявитель Открытия, изобретения, пром. обр. и товарн. знаки. - ВНИИПИ; опубл. 07.08.81, Бюл. №29
 • А.с. 142424169 СССР. Препарат для профилактики ассоциированного течения кокцидиозов и колибактериоза птиц / Зон Г.А., Кириллов А.И., Илюшечкин Ю.П. и др.; заявитель Всесоюзный научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства. – № 4123225; заявл. 17.06.1986; опубл. 15.05.1988.
 • А.с. 1720611 СССР. Способ жизнеобеспечения животных и птиц в помещении / Зон Г.А. и др.; заявитель Всесоюзный научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства. – № 4488204; заявл. 25.07.1988; опубл. 22.11.1991.
 • Пат. 48336 Україна, МПК (2009) С12Q 1/68. Спосіб детекції Babesia canis у біологічних зразках за допомогою полімеразної ланцюгової реакції / Приходько Ю.А., Нікіфорова О.В., Симоненко В.І., Кульшин В.Є., Решетило О.І., Ільків Л.М., Шушвал В.В.; заявник та патентовласник Приходько Ю.А., нікіфорова О.В., Симоненко В.І., Кульшин В.Є., Решетило О.І., Ільків Л.М., Шушвал В.В. - № u 2009  10524; завл. 16.10.2009; опубл. 10.03. 2010. Бюл. №14.
 • Пат. 63347 Україна, МПК (2011.01) А61D/00. Спосіб профілактики псевдомонозу птиці електро-хімічно-активними розчинами кухонної солі / Зон Г.А., Ващик Є.В.; заявник та патентовласник Сумський національний аграрний унфверситет. - № u 201102014; завл. 21.02.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19
 • Пат. 69947 Україна, МПК (2012.01) A61L 12/00. Модифікований спосіб визначення бактерицидних властивостей нових дезінфікуючих засобів / Зон Г.А., Ващик Є.В.; заявник та патентовласник Сумський національний аграрний унфверситет. - № u 2011 10753; завл. 07.09.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. №10.
 • patent_1 patent_2 patent_3
 • patent_4 patent_5

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

1979р. Панікар І.І. Тема докторської дисертації: «Вирусный гепатит утят, меры борьбы и профилактики». Анотація: вивчені: епізоотологія вірусного гепатиту каченят; викороистання атенуйованого штаму для виготовлення вакцини; заходи боротьби і профілактики та повне оздоровлення господарств від вірусного гепатиту качок.

1986р. Зон Г.А. Тема кандидатсїкої дисертації: „Паразитоценологические аспекты эймериоза с эшерихиозом у цыплят”. Керівник: кандидат ветеринарних наук,ст.науковий співробітник Ілюшечкін Ю.П.,доктор ветеринарних наук,професор Байдевлятов А.Б. Анотація: дисертація присвячена вивченню ассоційованого перебігу еймеріозу і ешерихіозу у курчат та заходам профілактики і боротьби з ним.

1993р. Решетило О.І. Тема кандидатської дисертації: “Усовершенствование специфической профилактики вирусного гепатита утят при разной эпизоотической ситуации”. Керівник :професор Панікар І.І.

2006р. Педан В.А. Тема кандидатсїкої дисертації: „ Стафілококоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів перебігу стафілококову у перепелів.

2007р. Івановська Л.Б. Тема кандидатської дисертації: „Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів перебігу ієрсиніозу та розробка і впровадження нових методів лабораторної діагностики даної хвороби.

2008 р. Панасенко О.С. Тема кандидатської дисертації: „ Ешерихіоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів ешерихіозу у перепелів.

2010 р. Байдевлятова Ю.В. Тема кандидатської дисертації: «Серозний мастит корів різних порід: поширеність, діагностика, терапія та профілактика». Анотація: дисертація присвячена вивченню поширення маститу корів, розробці й апробуванню різних схем терапії і профілактики даної патології та обгрунтуванню критеріїв ранньої діагностики запального процесу в молочній залозі.

2012 р. Ващик Є.В. Тема кандидатсїкої дисертації: «Псевдомоноз птиці: основні закономірності інфекційного процесу та удосконалення заходів з профілактики хвороби». Анотація: дисертація присвячена вивченню основних закономірностей інфекційного процесу псевдомонозу птиці та удосконаленню заходів з профілактики хвороби. Керівник: професор Зон Г.А.

Дипломники та магістранти
кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці випуску 2017-2018 року

№ п/п

П.І.Б.

студента

ОКР

Тема дипломної (магістерської) роботи

Науковий керівник

1.

Дем’яненко Денис Володимирович (212)

магістрант (М-2)

Вплив ветеринарно-санітарних заходів на стан здоров’я птиці в умовах ТОВ “Авіс-Україна Сумської області».

професор

Зон Г.А.

2

Плахотна Анастасія Сергіївна (211)

магістрант (М-2)

Ефективність профілактики та лікування курей за еймеріозу в умовах ТОВ «Старинська птахофабрика» Київської області.

к.вет.н.,

в.о. доцента Панасенко О.С.

3

Чистяков Денис Сергійович (211)

магістрант (М-2)

Ефективність профілактики та лікування великої рогатої худоби за інфекційного ринотрахеїту в умовах ПП Наумова С.В. м. Олександрія Кіровоградської області.

к.вет.н., в.о.доцента Панасенко О.С.

4

Проценко Олександр Анатолійович (211)

магістрант (М-2)

Ефективність профілактики та лікування свиней за репродуктивно-респіраторного синдрому в умовах підсобного господарства Ічнянського професійного аграрного ліцею.

к.вет.н., в.о.,доцента Панасенко О.С.

5

Дубина Олексій Сергійович (211)

магістрант (М-2)

Ефективність профілактики та лікування телят за ешерихіозу в умовах агропідприємства «Дружба-Нова» Чернігівської області.

к.вет.н., в.о.,доцента Панасенко О.С.

6

Загорулько Ігор Олександрович (211)

магістрант (М-2)

Діагностика та ефективність лікування собак, хворих на демодекоз, в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

7

Курова Анна Анатоліївна (211)

магістрант (М-2)

Епізоотологічні особливості та ефективність імуностимуляторів при лікуванні котів, хворих на панлейкопенію, в у мовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс»

м. Суми.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

8

Жура Тетяна Володимирівна (211)

магістрант (М-2)

Діагностика, ефективність лікування та профілактика сечокам’яної хвороби котів в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

9

Горбань Ольга Миколаївна (211)

магістрант (М-2)

Діагностика та ефективність лікування собак, хворих на бабезіоз, в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс»

м. Суми

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

10

Мєдінцев Денис Сергійович

дипломник (С-1)

Ефективність специфічних заходів проти вірозів ВРХ в АФ «Вікторія» Білопільського району Сумської області

к.вет.н., в.о. доцента

Байдевлятова Ю.В.

11

Зацарний Сергій Генадійович

дипломник (С-1)

Ефективність заходів за інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в умовах СЗАТ «Маяк» Тростянецького району Сумської області

к.вет.н., в.о. доцента

Байдевлятова Ю.В.

12

Вернигор Оксана Андріївна

 

дипломник (С-1)

Ефективність вакцинопрофілактики хвороби Ньюкасла в умовах ФГ «Натон» Путивльського району Сумської області

к.вет.н., в.о. доцента

Байдевлятова Ю.В.

План підготовки навчально-методичних видань професорсько-викладацьким складом кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці на 2017-2018 навчальний рік

Дисципліна, вид видання,

Призначеннявидання /курс,спеціальність,

форма навчання/

Автори

Обсяг

Всього заплановано видань

Сторінок

Ум. друк. арк.

підручників

посібників

методичок

інших видів

1.

Хвороби дрібних тварин.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторно -практичних занять з теми: «Хвороби собак бактеріальної етіології»

3 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Решетило О.І.

26

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Хвороби дрібних тварин.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторно -практичних занять з теми: «Хвороби котів вірусної етіології» частина 2

3 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Решетило О.І.

30

1,25

 

 

1

 

3

Ветеринарна вірусологія.

Методичні вказівки до лекцій з ветеринарної вірусології

2-3 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Решетило О.І.,

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

 

48

2

 

 

1

 

4

Цитологія, гістологія, ембріологія

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з теми: «Статева система тварин»

1курс, 1 с.т. курс

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

ст. викладач Гаркава В.В.

28

1,25

 

 

1

 

5

Цитологія, гістологія, ембріологія

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з теми: «Система органів травлення тварин»

1курс, 1 с.т. курс

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

ст. викладач Гаркава В.В.

30

1,25

 

 

1

 

6

Цитологія, гістологія, ембріологія

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з теми: «М’язова системи»

1курс, 1 с.т.

напрям підготовки 6.110101 –

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

ст. викладач Гаркава В.В.

30

1,25

 

 

1

 

7

Ветеринарна вірусологія.

Методичні вказівки до лекцій з ветеринарної вірусології для студентів ФВМ скороченого терміну навчання

2 курс с.т.

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

 

50

2

 

 

1

 

8

Ветеринарна вірусологія

Методичні рекомендації з спеціальної вірусології на тему: «Вірусні хвороби жуйних»

2 курс с.т.

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна форма

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

 

30

1,25

 

 

1

 

9

Ветеринарна вірусологія

Методичні рекомендації з спеціальної вірусології на тему: «Вірусні хвороби однокопитих»

2 курс с.т.

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина», ОКР «Бакалавр»

денна   форма

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

30

1,25

 

 

1

 

10

Патанатомія

Pathologic anatomy: text –book for carrying – out the laboratory classes and individual work/-Part ІІ.- Special patanatomy.

4 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

(для інозем. студ.)

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.,

магістрант Зон І.Г.

56

2.3

-

1

-

-

11

МПАС

Навчально-методичний посібник до виконання ЛПЗ на тему: «Судово-ветеринарне дослідження речових доказів : гістологічна ідентифікація волосу тварин»

1 курс (М-2)

напрям підготовки

8.11010101-

«Вет. медицина»,

ОКР «Магістр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.

63

2.6

-

1

-

-

12

Хвороби птахів

Методические рекомендации по патанатомической диагностике болезней птиц, сопровождающихся нервным синдромом

3 курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма (для іноземних студ.)

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.

40

1,7

 

 

1

 

13

Хвороби птахів

Методичні вказівки з патанатомічної діагностиці хвороб птиці, що перебігають з нервовим синдромом

3 курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна форма

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.

40

1,7

 

 

1

 

14

Cytology, embryology and histology.

Methodical recommendations for lab on discipline "Cytology, embryology and histology of farm animals" for students of the Faculty of Veterinary Medicine (Part 1).

1а курс,

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Candidate of Veterinary Sciences Baydevlyatova Y., professor Zon G., senior lecturer Garkavaya V.

36

1,5

 

 

1

 

15

Cytology, embryology and histology.

Methodical recommendations for lab on discipline "Cytology, embryology and histology of farm animals" for students of the Faculty of Veterinary Medicine (Part 2).

1а курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Candidate of Veterinary Sciences Baydevlyatova Y., professor Zon G., senior lecturer Garkavaya V.

40

1,6

 

 

1

 

16

Cytology, embryology and histology

Methodical recommendations for lab on discipline "Cytology, embryology and histology of farm animals" for students of the Faculty of Veterinary Medicine.of theme «Tissues»

1а курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Candidate of Veterinary Sciences Baydevlyatova Y., professor Zon G., senior lecturer Garkavaya V.

24

1,0

 

 

1

 

17

Навчальна програма з курсу «Цитологія, гістологія, ембріологія»

(перевидання)

1курс

напрям підготовки

6.110101

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Професор Зон Г.А., ст. викладач Гаркава В.В.

 

 

16

0,7

 

 

 

1

18

Навчальна програма з курсу «хвороби птиці» ОКР «Бакалавр» (перевидання)

3 курс, 3 курс с.т.,

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Професор Зон Г.А., доцент Байдевлятова Ю.В.

16

0,7

 

 

 

1

19

Навчальна програма з курсу «хвороби птиці» ОКР «Магістр» (перевидання)

1 курс (М-2)

напрям підготовки

8.11010101

«Вет. медицина»

ОКР «Магістр»

денна   форма

Професор Зон Г.А., доцент Байдевлятова Ю.В.

20

0,8

 

 

 

1

19

Навчальна програма з курсу «Ветеринарна вірусологія» (перевидання)

3 курс

напрям підготовки

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

20

0,8

 

 

 

1

20

Навчальна програма з курсу «Основи вет.сан.вірусології» (перевидання)

3 курс, 2 с.т.

напрям підготовки

6.110101 -

ОКР «Бакалавр»

«Вет. медицина»,

денна   форма

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

12

0,5

 

 

 

1

21

Навчальна програма з спецкурсу №1 «Новітні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб птиці» (перевидання)

3 курс

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

8

0,3

 

 

 

1

 

Разом:

 

 

693

288

-

2

14

6

Співпраця кафедри з науковими та іншими установами:

Кафедра співпрацює з науковими установами:

 • Інститут тваринництва (відділ птахівництва) НААНУ (м. Харків),
 • ННЦ «ІЕКВМ» (м. Харків)
 • Інститут ветеринарної медицини НААНУ (м. Київ).

Кафедра також співпрацює з виробничими установами:

 • ПрАТ «Сад» (Охтирський р-н, Сумська обл.).
 • ЗАТ «Сумський бекон» (Сумський р-н. Сумська обл.).
 • Проводиться дорадницька допомога з питань хвороб птиці, дрібних тварин, патологоанатомічної діагностики та судової ветеринарії; дорадницька та практична допомога Сумському міському товариству з захисту тварин «Притулок».

Готові до співробітництва з питань:

 1. Методики повного оздоровлення птахогосподарств від інфекційних хвороб птиці.
 2. Гігієни та ветеринарної санітарії в птахівництві.
 3. Судової ветеринарії.
 4. Патології птиці та впровадження методів дезінфекції та детоксикації електро-активованими розчинами (гіпохлорит натрію,аноліт).
 5. Хвороб м’ясоїдних.

 

 

 

Новини

Середа, 20 лютого 2019
«Козацькі ігри» у Сумському НАУ
19 лютого спортивний комплекс Сумського національного... Детальніше...
Вівторок, 19 лютого 2019
ІІІ щорічний бал юридичного факультету
15 лютого юридичний факультет Сумського НАУ провів уже... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
На факультеті ЕіМ відбувся семінар
13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Вітємо із захистом!
Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з... Детальніше...
Понеділок, 18 лютого 2019
Екскурсія для наймолодших у Сумському НАУ
14 лютого учні 2-В класу школи І-го ступеня №30 «Унікум»... Детальніше...
Неділя, 17 лютого 2019
День відкритих дверей у Сумському НАУ
16 лютого у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 15 лютого 2019
Закохані у Сумському СНАУ
День Святого Валентина – свято любові, турботи та... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
Перемога колективу СНАУ на ІХ Чемпіонаті України
10 лютого у Києві проходив ІХ Чемпіонат України серед... Детальніше...
Понеділок, 11 лютого 2019
«Школярка-панянка» отримала нових випускниць
10 лютого в місті Тростянець Сумської області відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 08 лютого 2019
ОСС СНАУ вперше звітував про виконану роботу
7 лютого у залі ректорату Сумського національного... Детальніше...
Середа, 06 лютого 2019
Володимира Ладику обрано ректором Сумського НАУ
6 лютого 2019 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Обрання членів Наукового комітету
З 29 січня 2019 року на сайті Міністерства освіти і науки... Детальніше...
Вівторок, 05 лютого 2019
Старости академічних груп університету зібралися на засідання
4 лютого відбулосязасідання старост академічних груп... Детальніше...
Четвер, 31 січня 2019
Представники 4 факультетів СНАУ відвідали передвиборчий захід
В останній день січня в Сумському національному... Детальніше...
Середа, 30 січня 2019
Володимир Ладика звернувся до представників ще двох факультетів
30 січня в стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.