English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Кафедра вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професора Панікара І.І.

obshaya

Загальна інформація

Кафедра була створена у 1985 році, і з 1988 по 2004 рік мала назву: кафедра вірусології, патанатомії та ВСЕ, а з 2005 року – кафедра вірусології , патанатомії та хвороб птиці. Засновник кафедри - лауреат Державної премії УРСР, доктор ветеринарних наук, професор Панікар Ігор Іванович. З 2007 року кафедра має назву: «Кафедра вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професора Панікара І.І.»

Склад кафедри

 1. Зон Григорій Анатолійович., завідувач кафедри к.вет.н., професор  
 2. Решетило Олександр Іванович, к.вет.н, доцент  
 3. Гаркава Віра Василівна, ст. викладач  
 4. Івановська Людмила Борисівна, к.вет.н, доцент  
 5. Панасенко Олександр Сергійович, к.вет.н., в.о. доцента кафедри 
 6. Байдевлятова Юлія Володимирівна, к.вет.н., в.о. доцента кафедри 
 7. Ващик Євгенія Володимирівна, к.вет.н., в.о. доцента кафедри 
 8. Терехова Людмила Сергіївна, ст. лаборант  
 9. Лободюк Ірина Петрівна, ст. лаборант 

 

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база лабораторії патологічної анатомії: обладнання для патоморфологічних досліджень, патологоанатомічний музей, секційна зала, слайдотека патологоанатомічних препаратів хвороб різної етіології, музей мікропрепаратів, мікроскопи.

Матеріально-технічна база лабораторії вірусології має умови для вірусологичних досліджень; частина лабораторно - практичних занять проводиться на базі Сумської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини та Сумської державної біофабрики.

Матеріально-технічна база лабораторії цитології, гістології та основ ембріології: слайдотека нормальної будови клітин, тканин і органів, музей мікропрепаратів, мікроскопи.

Частина лабораторно – практичних занять з дисципліни «Хвороби дрібних тварин» проводяться на базі ветеринарної клініки “Ветсервіс”, м. Суми.   

Частина лабораторно – практичних занять з дисципліни «Хвороби птиці» проводиться на базі ТОВАвіс -Україна”,Сумського району Сумської області.   

Наукова робота кафедри .

За час існування кафедри було підготовлено та захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук; в т.ч. під керівництвом професора І.І.Панікара - 7 (Тютченко Ю.М., Решетило О.І., Булгакова І.М., Рисований В.І, Міланко Г.О., Педан В.А., Панасенко О.С.); професора Г.А. Зона - 4 (Ничик С.А., Скрипка М.В., Сорокова В.В., Ващик Є.В.); д.вет. наук, професора Фотіної Т.І.- 5 (Міланко О.О., Улько Л.Г., Петров Р.В., Сахацька О.І., Авраменко Н.О.) , професора А.Ф. Бабкіна -Івановська Л.Б. і одна докторська дисертація- Фотіної Т.І.

Викладачі кафедри активно продовжують працювати у сфері підготовки наукових кадрів. Під їх керівництвом проводять свої наукові дослідження 5 аспірантів та 10 магістрів кожного року. В складі кафедри функціонує дослідницька лабораторія патоморфології.

Основний наукові розробки кафедри здійснюються в межах учбового навантаження з теми: «Вивчити розповсюдження потенційно- небезпечних для людей інфекційних хвороб тварин у північно-східній Україні та розробити методи їх двагностики, профілактики та лікування»(№ державної реєстрації 0108U010978 від 11.12.2008)

На кафедрі виконуються слідуючі госпдоговірні тематики:

«Розробка та впровадження заходів боротьби з неплідністю корів і телиць. Діагностика та профілактика маститів» (фермерське господарство «Віталія», Буринський район, Сумська обл.)

На кафедрі функціонують 4 наукових студентських гуртки: вірусології, хвороб птиці, патанатомії та хвороб дрібних тварин. 

Філії кафедри:

1.       Клініка ветеринарної медицини “Ветсервіс”, м. Суми. 

2.       ТОВ “Авіс -Україна”, Сумський район, Сумська область.

Досягнення та нагороди.

Професор Зон Г.А. має нагороди:

 • заохочувальну відзнаку «Ветеран ветеринарної медицини України»,
 • бронзову медаль ВДНХ «Виставки народного досягнення СРСР». 

Навчально - методична робота

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1. «Ветеринарна вірусологія»

2. «Історія ветеринарної медицини»

3. «Патологічна анатомия»

4. «Розтин і патологоанатомічна діагностика хвороб тварин»

5. «Основи судової ветеринарії»

6. «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія та судово-ветеринарна медицина»

7. «Хвороби дрібних тварин»

8. «Методологія наукових досліджень»

9. «Цитологія, гістологія з основами ембріології»

10«Хвороби птиці»

Спецкурси:

1.     «Новітні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб тварин» (для студентів 3 к.)

2.     «Технологічна гістологія» (для студентів 2 к.)

3.     «Основи цитоморфологічного аналізу» (для студентів 1 курсу)

«Основи музейної справи у ветеринарній медицині)» (для студентів 4к.)

 

Патологічна анатомія вивчає морфологічні зміни в органах і тканинах тварин при різних хворобах. Наука є складовою частиною науки патології, яка об’єднує увесь комплекс, що стосується хворого організму як цілостної біологічної системи.

Вивчаючи динаміку морфологічних змін (морфогенез) при різних хворобах, порівнюючи ці зміни з функціональними (і клінічними) проявами хвороби, патанатомія дає можливість розкрити механізм розвитку хвороби, її патогенезу.

Практичний курс патологічної анатомії відіграє важливу роль у формуванні студентів як майбутніх лікарів ветеринарної медицини – набуття патологоанатомічних навичок, допомогає правильно підходити до визначення патологічних процесів в органах.

Патолого-анатомічний розтин – це метод всебічного дослідження загиблої тварини з метою уточнення правильності прижиттєвого діагнозу, встановлення морфологічних змін в органах і причини його смерті.

Судова ветеринарія – комплексна наука, метою якої є використання ветеринарних знань для вирішення соціальних питань, що виникають в правовій, слідчій і судовій юридичній практиці.

Цитологія, гістологія з основами ембріології. Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок роботи з мікроскопом для з’ясування нормальної будови клітин, тканин та органів сільськогосподарських тварин для наступного успішного засвоєння інших курсів клінічних дисциплін: фізіології с/г тварин, клінічної діагностики, патологічної анатомії і ін.

Вірна уява про структурно – функціональну організацію клітин і тканин тварин , участь їх у важливих механізмах біологічних процесів створює основи для розуміння патогенезу захворювання, чим забезпечує необхідний базис для успішного засвоєння клінічних предметів і виконує роль інтегративних наук , що здійснюють зв’язок між загально-біологічними і клінічними дисциплінами, формуючи мислення і практичну підготовку лікаря ветеринарної медицини.  

Ветеринарна вірусологія – дає основи загальної та спеціальної ветеринарної вірусології: дані про природу, морфологію та хімічний склад вірусів, патогенез вірусних інфекцій, особливості противірусного імунітету, специфічну профілактику вірусних інфекцій.

При викладанні дисципліни велика увага приділяється лабораторній діагностиці вірусних хвороб тварин. Вивчаються сучасні методи індикації та культивування вірусів, методики серологічних реакцій для ідентифікації вірусів і специфічних антитіл.

Хвороби дрібних тварин. Дисципліна – дає знання з анатомії, фізіології, етології, розведення, утримання дрібних тварин, хутрових та екзотичних звірів і птахів, риб, а також з діагностики, терапії і профілактики їх хвороб.  

Хвороби птиці: дисципліна, що дає знання з хвороб птиці вірусної, бактеріальної, паразитарної і незаразної етіології, діагностики, лікування та їх профілактики.

Історія ветеринарної медицини надає знання щодо виникнення та розвитку ветеринарії, її досягнень в профілактиці та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб.

Методологія наукових досліджень – дисципліна, на якій студенти вивчають підходи і методики, що використовуються при проведенні наукових досліджень в галузі ветеринарної медицини.

 

Патологоанатомічний музей кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці ім. професор Панікара І.І.

 

Основні навчально-методичні видання кафедри.

·         Зон Г.А. Судово-ветеринарна експертиза: навчальний посібник / Г.А. Зон. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2002. – 258 с.

·         Панікар І.І., Калініна І.І., Скібицький В.Г. «Ветеринарная вирусология» Підручник, 2004.

·         Панікар І.І. Практикум зі спеціальної ветеринарної вірусології, 2005.

·         Зон Г.А. «Патологічна анатомія паразитарних хвороб тварин». – Суми, «Джерело». – 2005. – 226 с.,

·         Зон Г.А. Диференційна діагностика інфекційних хвороб тварин / Г.А. Зон,  В.В. Гаркава, В.А. Педан, Л.Б. Івановська. – Суми, 2005. – 98 с.

·         Методичні вказівки з диференційної патологоанатомічної діагностики інфекційних хвороб тварин / Зон Г.А., Гаркава В.В., Педан В.А., Івановська Л.Б. Суми, СНАУ, 2005. – 95 с.

·         Патологічна анатомія тварин: навчальний посібник / [Урбанович П.П.,  Потоцький М.К., Гевкан І.І., Зон Г.А. і ін.]; за редакцією П.П.Урбановича та М.К.Потоцького. - К.: Ветінформ, 2008. - 879 с. - / навчальний посібник для підготовки фахівців/.

·         Зон Г.А. Патологоанатомічний розтин тварин: навчальний посібник / Г.А. Зон, М.В. Скрипка, Л.Б. Івановська. – Донецьк: ПП  Глазунов Р.О., 2009. – 189 с.

·         Зон Г.А. Основи судово-ветеринарної експертизи отруєнь і токсикозів тварин: Навчальний посібник / Г.А. Зон, Л.Б. Івановська. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. – 124 с.

·         Зон Г.А. Патологоанатомічний розтин трупів тварин: навчальний посібник / Г.А. Зон, М.В. Скрипка, Л.Б. Івановська. - [2-е вид.]. - Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. –224 с.

·         Зон Г.А. Диференційна патологоанатомічна діагностика інфекційних хвороб тварин: навчальний посібник / Г.А. Зон, М.В. Скрипка, Л.Б. Івановська. - [2-е вид.]. - Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. –206 с.

·         Зон Г.А. Судово-ветеринарна експертиза: навчальний посібник . -  Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ. – 2012. –258 с. 

Патенти та авторські свідоцтва

·      А.с. № 852283 СССР. Регулятор вакуума доильного агрегата / А.А. Задорожный, В.И. Грицаенко, И.И. Паникар и др.; заявитель Открытия, изобретения, пром. обр. и товарн. знаки. - ВНИИПИ; опубл. 07.08.81, Бюл. №29 

·         А.с. 142424169 СССР. Препарат для профилактики ассоциированного течения кокцидиозов и колибактериоза птиц / Зон Г.А., Кириллов А.И., Илюшечкин Ю.П. и др.; заявитель Всесоюзный научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства. – № 4123225; заявл. 17.06.1986; опубл. 15.05.1988.

·         А.с. 1720611 СССР. Способ жизнеобеспечения животных и птиц в помещении / Зон Г.А. и др.; заявитель Всесоюзный научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства. – № 4488204; заявл. 25.07.1988; опубл. 22.11.1991. 

·         Пат. 48336 Україна, МПК (2009) С12Q 1/68. Спосіб детекції Babesia canis у біологічних зразках за допомогою полімеразної ланцюгової реакції / Приходько Ю.А., Нікіфорова О.В., Симоненко В.І., Кульшин В.Є., Решетило О.І., Ільків Л.М., Шушвал В.В.; заявник та патентовласник Приходько Ю.А., нікіфорова О.В., Симоненко В.І., Кульшин В.Є., Решетило О.І., Ільків Л.М., Шушвал В.В. - № u 2009  10524; завл. 16.10.2009; опубл. 10.03. 2010. Бюл. №14.

·         Пат. 63347 Україна, МПК (2011.01) А61D/00. Спосіб профілактики псевдомонозу птиці електро-хімічно-активними розчинами кухонної солі / Зон Г.А., Ващик Є.В.; заявник та патентовласник Сумський національний аграрний унфверситет. - № u 201102014; завл. 21.02.2011; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19

Пат. 69947 Україна, МПК (2012.01) A61L 12/00. Модифікований спосіб визначення бактерицидних властивостей нових дезінфікуючих засобів / Зон Г.А., Ващик Є.В.; заявник та патентовласник Сумський національний аграрний унфверситет. - № u 2011 10753; завл. 07.09.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. №10

 

 

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

1979р. Панікар І.І. Тема докторської дисертації: «Вирусный гепатит утят, меры борьбы и профилактики». Анотація: вивчені: епізоотологія вірусного гепатиту каченят; викороистання атенуйованого штаму для виготовлення вакцини; заходи боротьби і профілактики та повне оздоровлення господарств від вірусного гепатиту качок.

1986р. Зон Г.А. Тема кандидатсїкої дисертації: „Паразитоценологические аспекты эймериоза с эшерихиозом у цыплят”. Керівник: кандидат ветеринарних наук,ст.науковий співробітник Ілюшечкін Ю.П.,доктор ветеринарних наук,професор Байдевлятов А.Б. Анотація: дисертація присвячена вивченню ассоційованого перебігу еймеріозу і ешерихіозу у курчат та заходам профілактики і боротьби з ним.

1993р. Решетило О.І. Тема кандидатської дисертації: “Усовершенствование специфической профилактики вирусного гепатита утят при разной эпизоотической ситуации”. Керівник :професор Панікар І.І.

2006р. Педан В.А. Тема кандидатсїкої дисертації: „ Стафілококоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів перебігу стафілококову у перепелів.

2007р. Івановська Л.Б. Тема кандидатсїкої дисертації: „Епізоотологічний моніторинг та розробка серологічної діагностики ієрсиніозу тварин”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів перебігу ієрсиніозу та розробка і впровадження нових методів лабораторної діагностики даної хвороби. 

2008 р. Панасенко О.С. Тема кандидатсїкої дисертації: „ Ешерихіоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)”. Анотація: дисертація присвячена вивченню основних аспектів ешерихіозу у перепелів. 

 2010 р. Байдевлятова Ю.В. Тема кандидатсїкої дисертації: «Серозний мастит корів різних порід: поширеність, діагностика, терапія та профілактика». Анотація: дисертація присвячена вивченню поширення маститу корів, розробці й апробуванню різних схем терапії і профілактики даної патології та обгрунтуванню критеріїв ранньої діагностики запального процесу в молочній залозі. 

 2012 р. Ващик Є.В. Тема кандидатсїкої дисертації: «Псевдомоноз птиці: основні закономірності інфекційного процесу та удосконалення заходів з профілактики хвороби». Анотація: дисертація присвячена вивченню основних закономірностей інфекційного процесу псевдомонозу птиці та удосконаленню заходів з профілактики хвороби. Керівник: професор Зон Г.А.

Дипломники

кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці випуску 2015 року

№ п/п

П.І.Б.

студента

ОКР

Тема дипломної (магістерської) роботи

Науковий керівник

1

2

3

4

5

1.

Братушка Тетяна Миколаївна

магістрант (М-2)

Епізоотологічні особливості, діагностика та ефективність лікування собак, хворих на бабезіоз, в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми

Доцент Решетило О.І.

2

Каропа Світлана Володимирівна

магістрант (М-2)

Ефективність специфічної профілактики інфекційного бронхіту курей в ТОВ «Авіс Україна» Сумського району Сумської області

Доцент Решетило О.І

3

Лисенко Юлія Олексіївна

магістрант (М-2)

Епізоотологічні особливості, діагностика та ефективність лікування котів, хворих на інфекційну анемію в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми

Доцент Решетило О.І

4

Михайличенко Олена Миколаївна

магістрант (М-2)

Епізоотологічні особливості, діагностика та ефективність лікування собак, хворих на дирофіляріоз в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми

Доцент Решетило О.І

5

Лєпьошкіна Катерина Анатоліївна

магістрант (М-2)

Ефективність лікування собак, хворих на чуму м’ясоїдних в умовах Білопільської районної лікарні ветеринарної медицини

Доцент Івановська Л.Б.

6

Здрак Катерина Олександрівна

магістрант (М-2)

Ефективність лікування собак, хворих на парвовірусний ентерит в умовах клініки ветеринарної медицини «Пальма» Деснянського району м. Київ

Доцент Івановська Л.Б.

7

Хасбауі Хакім Ахмед

магістрант (М-2)

Діагностика, лікування та профілактика аспергільозу індиків в умовах птахо господарства ПФ «Агроімпекс» Харківської обл.

Професор

Зон Г.А.

8

Перехода Олександр Сергійович

магістрант (М-2)

Ефективність лікування свиней за аскарозу в умовах ТОВ «Рябушинський бекон» Лебединського району Сумської області.

Доцент Панасенко О.С.

9

Яковенко Іван Васильович

магістрант (М-2)

Ефективність діагностики та лікування корів хворих на мастит в умовах СТОВ АФ «Оржицька» Оржицького району Полтавської області.

Доцент Панасенко О.С.

10

Сердюк Марина Віталіївна

магістрант (М-2)

Діагностика та профілактика псевдомонозу ембріонів птиці в умовах птахогосподарства

Доцент

Ващик Є.В.

11

Яровий Євгеній Олександрович

магістрант (М-1)

Ефективність лікування телят за криптоспоридіозу в умовах Шевченківської філії ПрАТ «Райз-Максимко».

Доцент Івановська Л.Б.

12

Алферова Марія Миколаївна

спеціаліст

Сечокам’яна хвороба котів: діагностика, ефективність лікування та профілактика в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми

Доцент Решетило О.І

13

Спориш Віталій Григорович

спеціаліст

Ефективність профілактики сказу тварин в умовах Роменської районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Доцент Панасенко О.С.

14

Чорноус Анастасія Володимирівна

спеціаліст

Антибіотикорезистентність кишкової мікрофлори у лабораторних тварин.

Доцент

Ващик Є.В.

15

Горбань Ольга Миколаївна

спеціаліст

Псевдомонозний отит собак (діагностика та лікування).

Доцент

Ващик Є.В.

16

Рудев Ілля Павлович

спеціаліст

Ефективність профілактичних та лікувальних заходів щодо гепатозів корів в умовах Шевченківської філії ПрАТ «Райз-Максимко».

Професор

Зон Г.А.

17

Юрченко Юлія

спеціаліст

Ефективність лікування собак за псевдомонозної інфекції в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми .

Професор

Зон Г.А.

18

Шимка Деніс

спеціаліст

Ефективність лікування індичат за ешерихіозу в умовах ТОВ «Сумський бекон» Сумського району Сумської області.

Професор

Зон Г.А.

19

Рисенко Анна Василівна

спеціаліст

Ефективність лікування собак, хворих на лептоспіроз в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми.

Професор

Зон Г.А.

20

Чернякова Юлія Олександрівна

спеціаліст

Ефективність лікування собак, хворих на отити спричинені malasezia pachidermalis в умовах клініки ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми.

Професор

Зон Г.А.

21

Городецька Альона Валентинівна.

спеціаліст

Ефективність профілактики та лікування телят, хворих на ешерихід в умовах Шевченківської філії «Райз-Максимко».

Доцент Панасенко О.С.

22

Кадничанська Ксенія Андріївна

спеціаліст

Діагностика, лікування та профілактика гістомонозу індиків в умовах присадибних господарств Сумської області.

Доцент Панасенко О.С.

23

Бондарева Наталія Миколаївна

спеціаліст

Діагностика і лікування корів із післяродовою патологією.

Доцент Решетило О.І

 

План підготовки навчально-методичних видань професорсько-викладацьким складом

кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці на 2015-2016 навчальний рік

Дисципліна, вид видання,

Призначення видання /курс, спеціальність,

форма навчання/

Автори

Обсяг

Всього заплановано видань

Сторінок

Ум. друк. арк.

підручників

посібників

методичок

інших видів

1.

Хвороби дрібних тварин.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторно -практичних занять з теми: «Хвороби собак бактеріальної етіології»

3 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Решетило О.І.

26

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Хвороби дрібних тварин.

Методичні вказівки щодо виконання лабораторно -практичних занять з теми: «Хвороби котів вірусної етіології» частина 2

3 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Решетило О.І.

30

1,251


3

Ветеринарна вірусологія.

Методичні вказівки до лекцій з ветеринарної вірусології

2-3 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Решетило О.І.,

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

 

48

21


4

Цитологія, гістологія, ембріологія

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з теми: «Статева система тварин»

1курс, 1 с.т. курс

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

ст. викладач Гаркава В.В.

28

1,251


5

Цитологія, гістологія, ембріологія

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з теми: «Система органів травлення тварин»

1курс, 1 с.т. курс

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

ст. викладач Гаркава В.В.

30

1,251


6

Цитологія, гістологія, ембріологія

Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з теми: «М’язова системи»

1курс, 1 с.т.

напрям підготовки 6.110101 –

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

ст. викладач Гаркава В.В.

30

1,251


7

Ветеринарна вірусологія.

Методичні вказівки до лекцій з ветеринарної вірусології для студентів ФВМ скороченого терміну навчання

2 курс с.т.

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

 

50

21


8

Ветеринарна вірусологія

Методичні рекомендації з спеціальної вірусології на тему: «Вірусні хвороби жуйних»

2 курс с.т.

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна форма

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

 

30

1,251


9

Ветеринарна вірусологія

Методичні рекомендації з спеціальної вірусології на тему: «Вірусні хвороби однокопитих»

2 курс с.т.

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина», ОКР «Бакалавр»

денна   форма

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

30

1,251


10

Патанатомія

Pathologic anatomy: text –book for carrying – out the laboratory classes and individual work/-Part ІІ.- Special patanatomy.

4 курс, напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма

(для інозем. студ.)

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.,

магістрант Зон І.Г.

56

2.3

-

1

-

-

11

МПАС

Навчально-методичний посібник до виконання ЛПЗ на тему: «Судово-ветеринарне дослідження речових доказів : гістологічна ідентифікація волосу тварин»

1 курс (М-2)

напрям підготовки

8.11010101-

«Вет. медицина»,

ОКР «Магістр»,

денна   форма

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.

63

2.6

-

1

-

-

12

Хвороби птахів

Методические рекомендации по патанатомической диагностике болезней птиц, сопровождающихся нервным синдромом

3 курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна   форма (для іноземних студ.)

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.

40

1,71


13

Хвороби птахів

Методичні вказівки з патанатомічної діагностиці хвороб птиці, що перебігають з нервовим синдромом

3 курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»,

денна форма

К.вет.н., доцент Івановська Л.Б., к.вет.н., професор Зон Г.А.

40

1,71


14

Cytology, embryology and histology.

Methodical recommendations for lab on discipline "Cytology, embryology and histology of farm animals" for students of the Faculty of Veterinary Medicine (Part 1).

1а курс,

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Candidate of Veterinary Sciences Baydevlyatova Y., professor Zon G., senior lecturer Garkavaya V.

36

1,51


15

Cytology, embryology and histology.

Methodical recommendations for lab on discipline "Cytology, embryology and histology of farm animals" for students of the Faculty of Veterinary Medicine (Part 2).

1а курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Candidate of Veterinary Sciences Baydevlyatova Y., professor Zon G., senior lecturer Garkavaya V.

40

1,61


16

Cytology, embryology and histology

Methodical recommendations for lab on discipline "Cytology, embryology and histology of farm animals" for students of the Faculty of Veterinary Medicine.of theme «Tissues»

1а курс,

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Candidate of Veterinary Sciences Baydevlyatova Y., professor Zon G., senior lecturer Garkavaya V.

24

1,01


17

Навчальна програма з курсу «Цитологія, гістологія, ембріологія»

(перевидання)

1курс

напрям підготовки

6.110101

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Професор Зон Г.А., ст. викладач Гаркава В.В.

 

 

16

0,7
1

18

Навчальна програма з курсу «хвороби птиці» ОКР «Бакалавр» (перевидання)

3 курс, 3 курс с.т.,

напрям підготовки 6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

Професор Зон Г.А., доцент Байдевлятова Ю.В.

16

0,7
1

19

Навчальна програма з курсу «хвороби птиці» ОКР «Магістр» (перевидання)

1 курс (М-2)

напрям підготовки

8.11010101

«Вет. медицина»

ОКР «Магістр»

денна   форма

Професор Зон Г.А., доцент Байдевлятова Ю.В.

20

0,8
1

19

Навчальна програма з курсу «Ветеринарна вірусологія» (перевидання)

3 курс

напрям підготовки

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

20

0,8
1

20

Навчальна програма з курсу «Основи вет.сан.вірусології» (перевидання)

3 курс, 2 с.т.

напрям підготовки

6.110101 -

ОКР «Бакалавр»

«Вет. медицина»,

денна   форма

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

к.вет.н., доцент Панасенко О.С.

12

0,5
1

21

Навчальна програма з спецкурсу №1 «Новітні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб птиці» (перевидання)

3 курс

напрям підготовки

6.110101 -

«Вет. медицина»,

ОКР «Бакалавр»

денна   форма

к.вет.н., доцент Решетило О.І.

8

0,3
1


Разом:693

288

-

2

14

6

 

Співпраця кафедри з науковими та іншими установами:

Кафедра співпрацює з науковими установами:

·         Інститут тваринництва (відділ птахівництва) НААНУ (м. Харків),

·         ННЦ «ІЕКВМ» (м. Харків)

·         Інститут ветеринарної медицини НААНУ (м. Київ).

Кафедра також співпрацює з виробничими установами:

·         ПрАТ «Сад» (Охтирський р-н, Сумська обл.).

·         СТОВ «Вікторія» (Краснопільський р-н, Сумська обл.),

·         ЗАТ «Сумський бекон» (Сумський р-н. Сумська обл.).

Проводиться дорадницька допомога з питань хвороб птиці, дрібних тварин, патологоанатомічної діагностики та судової ветеринарії; дорадницька та практична допомога Сумському міському товариству з захисту тварин «Притулок».

Готові до співробітництва з питань:

1.     Методики повного оздоровлення птахогосподарств від інфекційних хвороб птиці.

2.     Застосування екологічних дезінфікуючих речовин в птахівництві.

3.     Гігієни та ветеринарної санітарії в птахівництві.

4.     Судової ветеринарії

5.     Патології птиці та впровадження методів дезінфекції та детоксикації електро-активованими розчинами (гіпохлорит натрію,аноліт).

6.     Хвороб м’ясоїдних.  

Новини

Вівторок, 20 лютого 2018
У СНАУ проведено навчання для спеціалістів із систем точного землеробства компанії ІМК
За даними прес-служби компанії ІМК, 13-14 лютого на базі... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
У СНАУ пройшла олімпіада з іноземної мови
Минулого тижня у Сумському НАУ пройшов І етап... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
Філософи СНАУ підкорюють столицю
14-15 лютого у Київському університеті імені Бориса... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Спортсмени СНАУ серед призерів чемпіонату України
16-18 лютого 2018 року в місті Мукачево Закарпатської... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Хореографічні колективи СНАУ стали переможцями VIII Чемпіонату України
17 лютого у Києві проходив VIII Чемпіонату України серед... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Магістри інженерно-технологічного факультету отримали дипломи
Під час святкування масляної 17 лютого відбулася... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
Випускникам юридичного факультету вручили дипломи магістрів
15 лютого на юридичному факультеті СНАУ відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
У СНАУ проводжали зиму
Масляна – це перехід від Зими до Весни. Вона... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
Щиро вітаємо з ювілеєм!
Шановний Анатолію Михайловичу! Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
У СНАУ стартувала Медіа школа
Сьогодні, 15 лютого, у Сумському НАУ розпочала роботу... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
Романтичний настрій СНАУ
14 лютого закохані всього світу святкують День Святого... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
40-річчя «ФОП»
Днями в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
Нові пригоди українок в Італії
На початку лютого у Вероні відбулася Міжнародна... Детальніше...
Вівторок, 13 лютого 2018
HORSCHLeeb: від традицій до інновацій
12 лютого на базі iнженерно-технологічного факультету... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Разом до перемоги
Нещодавно ректор СНАУ отримав Подяку від керівника... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...
Вівторок, 05 грудня 2017
Відбулася зустріч з німецькими колегами
У рамках спільного українcько-німецького проекту... Детальніше...

Пряма мова

Валерій Жмайлов, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи: Вже зовсім скоро – 6 лютого, - в Україні розпочнеться реєстрація на ЗНО, яка триватиме до 19 березня 2018 року. Цьогоріч в Сумській області проходити... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.