English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу випускову кафедру
серед вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики України
за напрямом підготовки фахівців

Положення про конкурс на кращу випускову кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України за напрямом підготовки фахівців / М.П. Хоменко, С.М. Кравченко, М.О. Самаріна, О.В. Дацишин, Л.М. Єрмакова, В.К. Костюк, С.М. Герук, А.М. Андрющенко, В.М. Пастухов, М.І. Гиль. - К.: Аграрна освіта, 2009. -7 с.

У положенні викладено основні вимоги щодо комплексного оцінювання діяльності кафедри як базового навчально-наукового структурного підрозділу вищих навчальних закладів, а також розроблення та реалізації на цій основі системи заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності навчальної, наукової, методичної, виховної роботи, впровадження сучасних технологій в освіті, стимулювання науково-педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

Розглянуто та рекомендовано до видання на засіданні науково-методичної ради Науково-методичного центру аграрної освіти.  

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу випускову кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України за напрямом підготовки фахівців

І. Загальні положення
1.       Випускова   кафедра  (далі  -  кафедра)   є   базовим   структурним підрозділом вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації (далі -ВНЗ), що здійснює навчальну, наукову, організаційну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених спеціальностей чи навчальних дисциплін і забезпечує підготовку та захист дипломних (випускових) робіт (проектів) за певним напрямом підготовки фахівців.
Положення про конкурс на кращу кафедру серед ВНЗ Міністерства аграрної політики  України  (далі - конкурс)  розроблено  відповідно до Закону   України   "Про   вищу   освіту",  „Положення   про   організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та інших нормативно-правових документів, що регламентують діяльність кафедр.
Метою проведення конкурсу є комплексне оцінювання діяльності кафедри   як   базового   структурного   підрозділу   ВНЗ   та   розроблення і реалізація  на  цій  основі  системи заходів,  спрямованих на підвищення якості та ефективності навчальної, наукової, методичної виховної роботи, впровадження   сучасних   технологій   в   освіті,   стимулювання   науково-педагогічних   працівників  до   інноваційної діяльності,   використання  їх потенціалу для приведення рівня соціально-особистісної, загальнонаукової
та   професійної   компетентності   випускників   до   відповідності   вимогам стандартів вищої освіти.
4.       Конкурс    оголошує   Департамент    аграрної    освіти,    науки    та дорадництва Міністерства аграрної політики України.
5.       Конкурс  проводить Науково-методичний  центр  аграрної освіти серед кращих кафедр за напрямом підготовки фахівців.

II. Основні напрями діяльності, за якими визначається
краща кафедра
Критерії оцінювання діяльності кафедр зведено в групи, що мають таку назву:
– якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри;
– навчально-методична та наукова діяльність кафедри;
– матеріально-технічне забезпечення кафедри.

III. Організація проведення конкурсу
1. Конкурс на кращу кафедру проводиться щорічно, починаючи з 2009 року.

2. Для проведення конкурсу з кожного напряму підготовки фахівців для аграрної галузі створюють конкурсну комісію у складі 5 осіб, яку формують за пропозиціями  відповідної науково-методичної комісії та Науково-методичного центру аграрної освіти.

3. Конкурсна комісія у  своїй  діяльності  керується Конституцією України, законами України, чинними нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України та цим Положенням.

4. Конкурсна комісія здійснює роботу під керівництвом голови або його заступника (за відсутності голови) (Додаток 1). Засідання конкурсної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 3 осіб зі складу комісії. Рішення конкурсної комісії приймається не  менше, ніж двома третинами голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.

5. Зважаючи на те, що в конкурсі певного напряму підготовки фахівців в межах одного ВНЗ беруть участь лише кафедри відповідного факультету (інституту),  оцінювання їх діяльності   проводиться на рівні  факультету (інституту). Про результати оцінювання приймається рішення та відповідні рекомендації на вченій раді факультету (інституту).
ВНЗ готують матеріали з діяльності однієї кафедри кожного окремого напряму підготовки (Додаток 2). Результати оцінювання подаються до Науково-методичного центру аграрної освіти.

6. Конкурсна   комісія   відповідного   напряму   підготовки   фахівців розглядає    представлені    вищими    навчальними    закладами    матеріали, визначає кращу кафедру серед ВНЗ та готує відповідні пропозиції.

7. Конкурсна комісія бере до розгляду матеріали, надіслані ВНЗ, для участі у конкурсі до 10 травня поточного року за критеріями оцінювання навчально-методичної,   наукової  діяльності   кафедри  та її  матеріально-технічного   забезпечення(1).   Цифрові   значення   показників   мають   бути підтверджені   ксерокопіями   відповідних   сторінок   оригіналу   (титульної сторінки видання та тієї, де починається робота автора). 
________________________
(1)Матеріали з наукової роботи подаються за звітний рік, з навчальної роботи – за попередній навчальний рік 

IV. Критерії оцінювання діяльності кафедри

Критерії оцінювання діяльності кафедри

Абсолютне значення

Балів за одиницю

Всього балів

1.  Якісний склад науково-педагогічних працівників

1.1 Кількість науково-педагогічних працівників на постійній основі:
- докторів наук, професорів;
- кандидатів наук, доцентів.

1.2 Кількість науково-педагогічних працівників, які мають:
- почесні звання,  державні нагороди;
- нагороди Міністерства аграрної політики України;
- нагороди Міністерства освіти і науки України.

 


10
5


10
7
7

 

 1.3.  Участь науково-педагогічних працівників у роботі центральних органів влади

 

 

7

 

РАЗОМ

 

Х

 

2.  Навчально-методична та наукова діяльність

2.1 Видання навчально-методичної літератури (за кількість друкованих аркушів)(2) :
- з грифами Міністерства освіти і науки;
- з грифами Міністерства аграрної політики;
- наукових статей у фахових виданнях;
- наукових статей в інших виданнях;
- тез виступів на конференціях.

 

 

4
4
3
2
1

 

 2.2.   Видання монографій

 

10

 

 2.3.   Отримання патентів

 

10

 

 2.4.   Участь у міжнародних проектах

 

10

 

 2.5.   Участь у міжнародних нарадах

 

10

 

 2.6.   Виданих наукових статей у зарубіжних виданнях

 

10

 

 2.7.   Подання заявок на отримання авторського свідоцтва на винахід

 

5

 

_________________________________________________________
(2) Перелік публікацій, оформлений згідно з бібліографічними вимогами і звірений директором інституту (деканом факультету), додається.

2.8 Участь у розробці нормативно-методичного забезпечення (за умови їх видання):
- стандартів вищої освіти (державні, галузеві);
- навчальних планів (базових);
- концепцій;
- методичних рекомендацій (положень) з грифом Міністерства освіти і науки чи Міністерства аграрної політики України;
- програм навчальних дисциплін, затверджених відповідним департаментом Міністерства аграрної політики України.

 

 

9
5
5
5

5

 

 2.9.   Кількість комп’ютерних програм, розроблених співробітниками кафедри для навчальної роботи.

 

9

 

 2.10.  Кількість мультимедійних програм, розроблених співробітниками кафедри для навчальної роботи.

 

9

 

2.11 Виступи науково-педагогічних працівників на конференціях, нарадах (семінарах), симпозіумах, конкурсах:
- міжнародних;
- державних;
- регіональних;
- обласних;
- районних.

 

 

6
6
5
4
3

 

2.12  Видання науково-методичних збірників за результатами конференцій:
- міжнародних;
- державних;
-регіональних;
- університетських.

 

 

8
6
5
3

 

2.13 Участь у виставках:
- міжнародних;
- загальнодержавних;
- регіональних;
- університетських.

 


8
6
5
3

 

2.14 Наявність лабораторій кафедри на виробництві:
- 1…3
- 3…7
- 7…10

 


8
9
10

 

2.15 Наукові тематики, що виконують за бюджетні або господарські договірні кошти.

 

 

8

 

2.16 Кількість студентів, які під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри посіли призові місця на конкурсах, олімпіадах (за напрямком підготовки):
- міжнародних;
- державних;
- обласних (регіональних)
- університетських.

 

 

9
8
7
6

 

2.17 Кількість виконаних дипломних робіт на кафедрі за заявками виробництва, або рекомендованих ДЕК до впровадження у виробництво на ОКР:
- бакалавр;
- спеціаліст;
- магістр.

 

 

4
5
6

 

2.18 Кількість дипломних (випускних) робіт, виконаних на кафедрі, яким було присуджено призові місця за результатами конкурсу на кращу дипломну роботу серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Міністерства аграрної політики України (за попередній рік).

 

 

8

 

2.19 Кількість захищених дисертацій за календарний рік:
- кандидатських;
- докторських.

 


6
10

 

РАЗОМ

 

Х

 

3.  Матеріально-технічне забезпечення кафедри

 3.1.  Вартість матеріально-технічної бази, що припадає на одного співробітника кафедри (за 10 000 грн.).

 

 

1

 

 3.2.  Площа навчально-виробничих приміщень, аудиторій, що припадає на одного співробітника кафедри (за 10 м2)

 

 

1

 

3.3 Наявність:
- сертифікованих лабораторій;
- обладнаних (паспортизованих) лабораторій;
- комп’ютерних класів;
- полігонів машин;
- дослідних полів;
- колекційних груп тварин (вегетаційних будинків)
- майстерень

 


10
7
7
8
10
10
4

 

РАЗОМ

Х

Х

 

    Всього набрано балів

Х

Х

 

    Загальна кількість штатних працівників

Х

Х

 

    Всього з розрахунку на одного штатного науково-педагогічного працівника

 Х

Х

 

V. Права та обов'язки комісії
Конкурсна комісія має право:
1. Отримувати від ВНЗ необхідну додаткову інформацію та матеріали щодо запропонованих на конкурс кафедр.
2. Вдосконалювати та вносити пропозиції щодо змін і доповнень до цього Положення і зокрема до     критеріїв  оцінювання  основних видів  науково-освітянської діяльності ВНЗ.
3. Організовувати  в  разі  необхідності  незалежну  перевірку  кафедр  та анонімне анкетування серед студентів і викладачів щодо уточнення значень критеріїв оцінювання.
4. У разі виявлення грубих порушень і серйозних недоліків (недотримання навчальних     планів, невідповідність     кваліфікації     науково-педагогічних працівників навчальним дисциплінам, які вони викладають, необґрунтовані зміни в робочих програмах навчальних дисциплін, дублювання курсових і дипломних проектів, невиконання держбюджетних досліджень) приймаються
рішення щодо виключення кафедри з конкурсу.
5. Готувати пропозиції щодо відзначення кращих кафедр та заохочення переможців конкурсу.

Конкурсна комісія зобов'язана:
1. Приймати до  розгляду  матеріали  від  усіх ВНЗ,  що  відповідають зазначеним вимогам та не порушують встановлені терміни.
2. Забезпечувати прозорість проведення конкурсу.
3. Планувати та дотримуватися порядку роботи конкурсної комісії.
У разі виявлення недостовірної та непідтвердженої інформації кафедру позбавляють права участі у конкурсі.
За рішенням конкурсної комісії голова вносить пропозиції Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України щодо морального і матеріального заохочення переможців конкурсу.
Для переможців конкурсу кожного напряму встановлюють перше, друге та третє призові місця.
За перше місце завідувача кафедри рекомендують до нагородження державною або галузевою відзнакою, працівників кафедри - грамотами Міністерства аграрної політики України.
За друге місце завідувача кафедри рекомендують до нагородження галузевою відзнакою, працівників кафедри - подяками Міністерства аграрної політики України.
За третє місце завідувача кафедри нагороджують грамотою Міністерства аграрної політики України, працівників кафедри - подяками Міністерства аграрної політики України.
Учасники конкурсу, які не стали призерами, отримують свідоцтва про участь у конкурсі.

Додаток 1

Склад конкурсної комісії напряму підготовки фахівців
090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Хоменко М.П.

Голова комісії, директор науково-методичного центру аграрної освіти.

Подгаєцький А.А.

Заступник Директора Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України.

Самаріна М.О.

Старший науковий співробітник, керівник сектору відділу координації роботи у ВНЗ.

Гиль М.І.

Голова науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Туринський В.М.

Заступник голови науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

Склад конкурсної комісії напряму підготовки фахівців 090101 “Агрономія”


Хоменко М.П.

Голова комісії, директор науково-методичного центру аграрної освіти.

Кобзистий М.О.

Головний спеціаліст відділу ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Міністерства аграрної політики України.

Кравченко С.М.

Старший науковий співробітник, керівник відділу координації роботи у ВНЗ.

Каленська С.М.

Голова науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 090101 “Агрономія”.

Дмитришак М.Я.

Заступник голови науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 090101 “Агрономія”

Склад конкурсної комісії напряму підготовки фахівців
110101”Ветеринарна медицина”


Хоменко М.П.

Голова комісії, директор науково-методичного центру аграрної освіти.

Шаламай Л.П.

Головний спеціаліст відділу організації наукових досліджень Міністерства аграрної політики України.

Самаріна М.О.

Старший науковий співробітник, керівник сектору відділу координації роботи у ВНЗ.

Цвіліховський М.І.

Голова науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 110101 “Ветеринарна медицина”.

Сорока Н.М.

Заступник голови науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 110101 “Ветеринарна медицина”

Склад конкурсної комісії напряму підготовки фахівців
1001”Техніка та енергетика аграрного виробництва”

Хоменко М.П.

Голова комісії, директор науково-методичного центру аграрної освіти.

Самсоненко С.Г.

Начальник відділу ВНЗ І-ІІ р.а.  Міністерства аграрної політики України.

Борхаленко Ю.О.

Старший науковий співробітник, керівник сектору відділу координації роботи у ВНЗ.

Войтюк Д.Г.

Голова науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 1001 “Техніка та енергетика аграрного виробництва”.

Козирський В.В.

Заступник голови науково-методичної комісії науково-педагогічних працівників напряму 1001 “Техніка та енергетика аграрного виробництва”.

Додаток 2

Перелік випускових кафедр вищих аграрних навчальних закладів
за напрямками підготовки фахівців

Напрям
підготовки

Виший
навчальний
заклад

 Назва випускної кафедри

“Технологія
виробництва
продукції
тваринництва”

 

 

НУБіПУ

Кафедра розведення та генетики тварин ім.. М.А.Кравченка

Кафедра конярства

Кафедра виробництва молока і яловичини

Кафедра технологій, економіки та менеджменту у тваринництві

Кафедра бджільництва ім.проф. В.А.Нестерводського

Кафедра птахівництва

Кафедра годівлі тварин та технології кормів ім.П.Д.Пшеничного

Кафедра гігієни тварин та екології тваринництва ім.А.К.Скороходька

 

 

Білоцерківський НАУ

Кафедра технології виробництва м’яса

Кафедра технології виробництва молока

Кафедра  технології виробництва продукції птахівництва

Кафедра технології переробки продукції тваринництва та виробництва комбікормів

Кафедра технології кормів та годівлі с.-г. тварин

Кафедра гігієни тварин та основ ветеринарної медицини

Кафедра розведення та генетика с.-г. тварин

Житомирський
національний
агроекологічний університет

Кафедра виробництва продукції тваринництва

Кафедра годівлі тварин і технології кормів

Кафедра технології переробки та якості продукції тваринництва

Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології

Вінницький
державний
аграрний
університет

Кафедра виробництва продукції тваринництва

Кафедра годівлі с.-г. тварин, технології кормів і рибництва

Кафедра розведення с.-г. тварин та зоогігієни

Кафедра мікробіології та технології переробки

Миколаївський
державний
аграрний
університет

Кафедра виробництва продукції тваринництва

Кафедра годівлі та розведення с.-г. тварин

Кафедра зоогігієни та ветеринарії

Кафедра технології зберігання та переробки продукції тваринництва

Подільський
державний
аграрно- технічний
університет

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва

Кафедра технології переробки і стандартизації продукції тваринництва

Сумський
національний
аграрний
університет

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва

Кафедра технології кормів і годівлі тварин

Кафедра розведення і селекції тварин

Кафедра спеціальної зоотехнії

Кафедра біохімії та біотехнології

Харківська
державна
зооветеринарна
академія

Кафедра технології кормів і годівлі тварин

Кафедра розведення тварин та мисливського господарства

Кафедра технології тваринництва

Кафедра переробки та стандартизації продуктів тваринництва

Дніпропетровський
державний
аграрний
університет

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва

Кафедра технології переробки продукції тваринництва

Кафедра розведення та генетики с.-г. тварин

Кафедра технології кормів і годівлі тварин

Полтавська
державна
аграрна
академія

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва

Кафедра технології переробки продукції тваринництва

Одеський
державний
аграрний
університет

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра генетики та розведення с.-г. тварин

Кафедра зоогігієни та загального тваринництва

Кафедра годівлі с.-г. тварин

Луганський
національний
аграрний
університет

Кафедра біології тварин

Кафедра годівлі тварин та технології кормів

Кафедра технології виробництва та переробки продукц. тваринництва

Кафедра технології виробництва прод. птахівництва та дрібного тваринництва

Львівський
національний
університет
ветеринарної
медицини та біотехнології
ім. С.З. Гжицького

Кафедра технології виробництва молока та яловичини

Херсонський
державний
аграрний
університет

Кафедра технології виробництва дрібного тваринництва

Кафедра генетики та розведення тварин

Кафедра годівлі та технології кормів

Кафедра технології продукції тваринництва

Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин

Кафедра технології виробництва дрібного тваринництва

Кафедра переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

“Агрономія”

Національний
університет
біотехнології і
природокористування
України

Кафедра агрохімії і якості продукції рослинництва ім.О.І.Душечкіна

Кафедра селекції та насінництва

Кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів

Кафедра ентомології ім. Проф. М.П.Дядечка

Кафедра землеробства та гербології

Кафедра овочівництва

Кафедра рослинництва та кормовиробництва

Кафедра садівництва

Кафедра фітопатології

Кафедра закритого ґрунту

Кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В.Лесика

Кафедра інтегрованого захисту рослин

Білоцерківський НАУ

Кафедра агрохімії та ґрунтознавства

Кафедра захисту рослин

Кафедра землеробства

Кафедра рослинництва

Кафедра генетики, селекції та насінництва

Вінницький
державний
аграрний
університет

Кафедра ботаніки, генетики та фізіології рослин

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Кафедра кормовиробництва, луківництва та с.-г. меліорації

Кафедра плодівництва, овочівництва, технології зберігання переробки с.-г. продукції

Кафедра рослинництва та технологій

Кафедра селекції та насінництва

Кафедра фітопатології, ентомології та захисту рослин

Житомирський
національний
агроекологічний
університет

Кафедра рослинництва

Кафедра технології зберігання та переробки продукції рослинництва

Кафедра селекції та біотехнології

Кафедра ґрунтознавства і землеробства

Дніпропетровський
державний
аграрний
університет

Кафедра агрохімії

Кафедра загального землеробства

Кафедра рослинництва

Кафедра селекції та насінництва

Південний філіал
“Кримський агротехнологічний
університет”
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України

Кафедра загальної та агрономічної хімії

Кафедра ботаніки, фізіології рослин і біотехнології

Кафедра виноградарства

Кафедра ґрунтознавства, меліорації та екології і охорони природи

Кафедра захисту рослин

Кафедра загального та зрошувального землеробства

Кафедра рослинництва, селекції і насінництва, агроінформаційних технологій і систем

Кафедра технології виробництва, зберігання, переробки продукції овочівництва і стандартизації

Кафедра  виробництва, зберігання і переробки продукції плодівництва

Кафедра виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва

Луганський
національний
аграрний
університет

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

Кафедра землеробства, екології та охорони навколишнього середовища

Кафедра рослинництва

Кафедра селекції і захисту рослин

Кафедра плодоовочівництва та лісівництва

 

Львівський
національний
аграрний
університет

Кафедра ґрунтознавства, землеробства та агрохімії

Кафедра технологій в рослинництві

Кафедра плодоовочівництва

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин

Кафедра тваринництва і біотехнологій

Миколаївський
державний
аграрний
університет

Кафедра землеробства

Кафедра рослинництва

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

Кафедра виноградарства та плодоовочівництва

Одеський
державний
аграрний
університет

Кафедра загального землеробства і агрохімії

Кафедра рослинництва

Кафедра селекції, генетики і захисту рослин

Кафедра плодівництва

Кафедра виноградарства і виноробства

Кафедра ботаніки, екології і фізіології рослин

Подільський
державний
аграрно-технічний
університет

Кафедра агрохімії і ґрунтознавства

Кафедра землеробства

Кафедра захисту рослин і загально-біологічних дисциплін

Кафедра рослинництва і кормовиробництва

Кафедра селекції, насінництва і генетики

Кафедра плодоовочівництва та виноградарства

Полтавська
державна
аграрна
академія

Кафедра рослинництва

Кафедра селекції, насінництва та генетики

Кафедра землеробства і агрохімії ім.про.В.І.Сазонова

Кафедра екології і ботаніки

Сумський
національний
аграрний
університет

Кафедра рослинництва

Кафедра землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Кафедра захисту рослин

Кафедра ботаніки та фізіології с.-г. рослин

Кафедра селекції та насінництва

Кафедра біотехнології та фітофармакології

Таврійська
державна агротехнічна
академія

Кафедра загального землеробства

Кафедра технології переробки та зберігання с.-г. продукції

Уманьський
державний
аграрний
університет

Кафедра агрохімії та ґрунтознавства

Кафедра генетики, селекції рослин та біотехнологій

Кафедра рослинництва та кормовиробництва

Кафедра загального землеробства

Кафедра карантину і захисту рослин

Кафедра плодівництва та виноградарства

Кафедра овочівництва

Харківський
національний
аграрний
університет

Кафедра рослинництва

Кафедра генетики, селекції рослинництва

Кафедра плодоовочівництва та зберігання

Кафедра агрохімії

Кафедра ґрунтознавства

Кафедра землеробства ім.О.М.Можейко

Кафедра екології

Кафедра фітопатології

Кафедра зоології та ентомології

Херсонський
державний
аграрний
університет

Кафедра землеробства

Кафедра ботаніки і захисту рослин

Кафедра рослинництва

Кафедра технології переробки та зберігання с.-г. продукції

“Ветеринарна медицина”

 

Національний університет біотехнологій і природокористування України

Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи

Кафедра ветеринарної санітарії  та гігієни продукції тваринництва

Кафедра епізоотології та інфекційних тварин

Кафедра організації, економіки та маркетингу у ветеринарній медицині

Кафедра паразитології та тропічної ветеринарії

Кафедра патологічної анатомії

Кафедра терапії і клінічної діагностики

Кафедра хірургії ім.проф.І.Поваженка

Білоцерківський НАУ

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи і патологічної анатомії

Кафедра хірургії

Кафедра паразитології та фармакології

Кафедра фізіології і паталогічної фізіології

Південний філіал
“Кримський агротехнологічний університет” Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
України

Кафедра хірургії і акушерства

Кафедра внутрішніх незаразних хвороб

Кафедра епізоотології, паразитології ветеринарно-санітарної експертизи

Житомирський
національний
агроекологічний
університет

Кафедра акушерства і хірургії

Кафедра анатомії і гістології

Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни

Львівський
національний
університет
ветеринарної
медицини
та біотехнології
ім. С.З. Гжицького

Кафедра акушерства та штучного осіменіння ім.Г.В.Звєрєвої

Кафедра хірургії

Кафедра епізоотології

Кафедра паразитології і іхтіопатології

Кафедра внутрішніх незаразних хвороб тварин

Кафедра ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації і сертифікації

Полтавська
державна
аграрна
академія

Кафедра хірургії і акушерства

Кафедра інфекційної патології

Кафедра терапії

Кафедра паразитології

Кафедра біотехнології

Сумський
національний
аграрний
університет

Кафедра акушерства

Кафедра хірургії

Кафедра вірусології , пат анатомії та хвороб птиці

Кафедра епізоотології та ОЕВС

Кафедра ветсанекспертизи, мікробіології та зоогігієни

Кафедра паразитології та токсикології

Кафедра терапії, фармакології та клінічної діагностики

Одеський
державний
аграрний
університет

Кафедра епізоотології та паразитології

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи та фармакології

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра акушерства, гінекології, біотехнології і розмноження тварин

Кафедра внутрішніх хвороб рослин

Кафедра епізоотології та ветеринарного менеджменту

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва

Кафедра паразитології

Кафедра патологічної анатомії і патологічної фізіології

Кафедра хірургії

Луганський
національний
аграрний
університет

Кафедра епізоотології, паталогічної анатомії та судової ветеринарії

Кафедра фізіології і внутрішніх хвороб тварин

Кафедра якості і безпеки продукції АПК

Кафедра мікробіології і вірусології

Кафедра хірургії і хвороб дрібних тварин

Подільський
державний
аграрно-технічний
університет

Кафедра внутрішніх хвороб та гігієни тварин

“Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі”

Миколаївський державний аграрний університет

Електротехнологій і електропостачання

Енергетики аграрного виробництва

Подільський державний аграрно-технічний університет

Енергетики та електропостачальних систем в АПК

Ремонту машин та енергообладнання

Тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

Львівський національний аграрний університет

Електротехнічних систем

Таврійський державний агротехнологічний університет

Електрифіковані технології в агропромисловому комплексі

Автоматизований електропривод

Автоматизація сільськогосподарського виробництва

Теоретична і загальна електротехніка

Електропостачання сільського господарства

Гідравліки, гідропривод і теплотехніка

Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка

Застосування електроенергії в сільському господарстві

Електротехнологій сільськогосподарського виробництва

Загальної електротехніки

Електропостачання електроенергії

Бережанський агротехнічний інститут НУБІП України

Енергетичних засобів та енергопостачання

Електрофікованих технологій в аграрному виробництві

 

Ніжинський агротехнічний інститут НУБІП України

Електрифікованих технологій в аграрному виробництві

Автоматизації сільського господарства

“Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”

Житомирський національний агроекологічний університет

Механізації землеробства

Вінницький державний аграрний університет

Трактори, автомобілі та технічний сервіс машин

Експлуатації машинно-тракторного парку та ремонту машин

Сільськогосподарських машин

Миколаївський державний аграрний університет

Експлуатації та технічного сервісу машинно-тракторного парку

Тракторів та сільськогосподарських машин

Механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва

Подільський державний аграрно-технічний університет

Ремонту машин та енергообладнання

Сільськогосподарських машин і механізованих технологій

Механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Машиновикористання в рослинництві і тваринництві

Сумський національний аграрний університет

Тракторів та сільськогосподарських машин

Механізація виробничих процесів

Проектування технічних систем

Технічного сервісу

Експлуатації техніки

Полтавська державна аграрна академія

Енергетичних засобів та сільськогосподарського обладнання

Одеський державний аграрний університет

Експлуатації та ремонту машинно-тракторного парку

Дніпропетровський державний аграрний університет

Експлуатації машинно-тракторного парку

Надійності та ремонту машин

Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” Національного університету біоресурсів і природокористування України

Механізації, енергетики та технічного сервісу

Луганський національний аграрний університет

Механізації виробничих процесів у тваринництві

Експлуатації машинно-тракторного парку

Ремонту машин і технології конструктивних матеріалів

Сільськогосподарських машин

Тракторів і автомобілів

Львівський національний аграрний університет

Тракторів і автомобілів

Таврійський державний агротехнологічний університет

Машиновикористання в землеробстві

Механізація тваринництва

Ремонт машин

Мобільні енергетичні засоби

Сільськогосподарські машини

Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

Харківський НТУСГ ім. Петра Василенка

 

Експлуатації машинно-тракторного парку

Тракторів і автомобілів

Сільськогосподарських машин

Безпеки життєдіяльності

Якості, стандартизації та сертифікації

Бережанський агротехнічний інститут НУБІП України

Машиновикористання та технології в сільському господарстві

Енергетичні машини технічного сервісу

Ніжинський агротехнічний інститут НУБІП України

Машиновикористання в землеробстві

Сільськогосподарських машин

 

Новини

Понеділок, 21 січня 2019
Викладач СНАУ отримав відзнаку Президента України
Викладач Глухівського агротехнічного інституту ім.... Детальніше...
П'ятниця, 18 січня 2019
Спартакіада «Здоров’я» у СНАУ
Нещодавно у спортивному комплексі СНАУ пройшла... Детальніше...
П'ятниця, 18 січня 2019
Студенти СНАУ продовжують практику на «Глобино»
Дбаючи про майбутнє аграрної освіти та з метою... Детальніше...
П'ятниця, 04 січня 2019
УСНАУ відбувся завершальний випускний день
Ось і настав цей день – день прощання магістрів ще... Детальніше...
Понеділок, 31 грудня 2018
У СНАУ навчаються кращі студенти Сумщини
26 грудня відбувся регіональний етап конкурсу «Кращий... Детальніше...
Субота, 29 грудня 2018
СНАУ продовжує випускати магістрів у світ
28 грудня у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
Субота, 29 грудня 2018
СНАУ відкрив своїм магістрам двері у доросле життя
Здавалося, ще зовсім недавно колишні школярі... Детальніше...
П'ятниця, 28 грудня 2018
У СНАУ пройшло засідання вченої ради
26 грудня у Сумському національному аграрному... Детальніше...
Четвер, 27 грудня 2018
Кращі спортсмени СНАУ отримали винагороду
Сьогодні у Сумському національному аграрному... Детальніше...
Понеділок, 24 грудня 2018
Викладач Сумського НАУ отримав диплом почесного професора
19 грудня цього року у Полтавській державній аграрній... Детальніше...
Субота, 22 грудня 2018
СНАУ випустив перших в Україні агроінтернів
Сьогодні у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
П'ятниця, 21 грудня 2018
Центр точного землеробства СНАУ став освітньою платформою регіону
В умовах сьогодення аграрний сектор є не тільки... Детальніше...
Середа, 19 грудня 2018
У СНАУ пройшло відкриття новорічної ялинки
День святого Миколая у Сумському національному... Детальніше...
Понеділок, 17 грудня 2018
У СНАУ відбулася обласна конференція пасічників
15 грудня у Сумському НАУ пройшла IV науково-практична... Детальніше...
Субота, 15 грудня 2018
Експертна комісія знову працює у СНАУ
На факультеті агротехнологій та природокористування... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.