English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 УХВАЛЕНО
Вченою радою Сумського
національного аграрного
університету
26 вересня 2011р.
Рішення № 16.


 ПРИЙНЯТО
Конференцією трудового
колективу Сумського
національного аграрного
університету
Протокол № 3
від 29 вересня 2011р.

 м. Суми

1. Дане положення розроблено відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Положення про державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. №1074, Статуту Сумського національного аграрного університету і є нормативним актом внутрішньої дії, який регламентує порядок скликання і роботи Конференції трудового колективу Сумського національного аграрного університету (надалі Університет).

2. Загальні збори або Конференція трудового колективу відповідно до законодавства є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Сумського національного аграрного університету.

3. Конференція трудового колективу Університету є   виборним органом, в якому представлені всі категорії працівників Університету та його структурних підрозділів, а також представники з числа осіб які навчаються в Університеті.

При цьому не менш ніж 75% загальної чисельності делегатів конференції повинні складати науково-педагогічні працівники, які працюють в університеті на постійній основі, і не менше як 10% виборні представники з осіб, які навчаються в Університеті, решта - інші співробітники Університету, в тому числі і працівники відокремлених структурних підрозділів (коледжів). Склад Конференції є повноважним на період дії колективного договору (3 роки).

3.1. Кількість делегатів конференції визначається за формулою:

К=ДП+ОН

де К – кількість делегатів конференції трудового колективу, осіб;

ДП – кількість делегатів від працюючих на постійній основі (1 делегат від 10 працюючих);

ОН – особи які навчаються в університеті .

3.2. Делегати конференції обрані за посадами:

- за квотою науково-педагогічних працівників: ректор, проректори (окрім проректора з АГР), директори інститутів, декани факультетів, голова профспілки викладачів і співробітників;

- за квотою інших працівників: директори коледжів, проректор з АГР;

- за квотою осіб що навчаються : студентський ректор, голова профспілки студентів та аспірантів Університету.

Квота науково-педагогічних працівників розподіляється між факультетами пропорційно до кількості науково-педагогічних працівників факультету відповідно до штатного розпису на перше число місяця, в якому проводиться конференція, та затверджується на спільному засіданні ректорату і профкому викладачів і співробітників за поданням відділу кадрів університету.

У разі необхідності спільним рішенням ректорату і профкому викладачів і співробітників встановлюються інші норми представництва, крім прямо встановлених законом, на чергову Конференцію.

Квота інших працівників розподіляється між підрозділами університету та коледжами пропорційно до кількості інших працівників та затверджується на спільному засіданні ректорату і профкому викладачів і співробітників за поданням відділу кадрів університету та відділів кадрів коледжів.

Квота осіб, які навчаються у коледжах та університеті, у тому числі аспірантів і докторантів, розподіляється пропорційно до кількості студентів коледжів, факультетів а також аспірантів та докторантів і затверджуються на спільних засіданнях студентських самоврядуваннь і профкомів студентів і аспірантів.

4. Структурними підрозділами Університету, на зборах яких обираються делегати на Конференцію трудового колективу Університету, є:

4.1. Факультети:

- агрономічний;

- біолого - технологічний;

- будівельний;

- ветеринарної медицини;

- інженерно-технологічний;

- економіки і підприємництва;

- менеджменту;

- юридичний;

- харчових технологій.

4.2. Відділи та служби університету відповідно до штатного розпису.

4.3. Коледжі Сумського НАУ

- Глухівський коледж імені С.А. Ковпака СНАУ ;

- Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка СНАУ ;

-  Охтирський коледж СНАУ;

-  Путивльський коледж СНАУ;

-  Роменський коледж   СНАУ;

- коледж СНАУ (с. Веретинівка).

5. Обрання делегатів Конференції з числа науково-педагогічних працівників та інших категорій співробітників Університету та осіб, які навчаються, відбувається на зборах факультетів та зборах інших первинних трудових колективів (підрозділів), відповідно до норм представництва простою більшістю голосів при присутності не менше 75 відсотків членів від спискового складу відповідних трудових колективів на момент проведення зборів.

Делегати від осіб, які навчаються обираються в коледжах і на факультетах на зборах представників академічних груп студентів відповідно до Положення про студентське самоврядування та на загальних зборах аспірантів і докторантів.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на цих зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів трудового колективу, присутніх на зборах. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.

6. Обрання делегатів Конференції трудового колективу Університету з числа працівників коледжів СНАУ як структурних підрозділів, відбувається на загальних зборах трудових колективів коледжів відповідно до встановлених норм представництва простою більшістю голосів за присутності не менше 2/3 членів трудового колективу коледжів.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на цих загальних зборах колективів коледжів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.

7. При обранні делегатів Конференції трудового колективу Університету в разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, перевищує установлені норми представництва, обраними делегатами є ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів, але не менше 50 відсотків голосів членів трудового колективу, присутніх на Зборах. У разі, якщо на виборах декілька претендентів в делегати Конференції набрали рівну кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів.

8. Делегати обираються згідно цього положення на термін дії колективного договору в Університеті (3 роки).

Повноваження делегатів Конференції підтверджуються мандатною комісією після ії обрання на першому засіданні Конференції. Делегати конференції, крім осіб, які входять до її складу за посадами, обираються і виконують свої повноваження не більше двох каденцій (6 років) підряд.

Делегати Конференції можуть бути відкликані по рішенню Зборів трудових колективів структурних підрозділів Університету, які їх обирали, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75 відсотків від статутного складу Зборів.

Заміна делегатів у разі вибуття, або на підставі письмової заяви делегата, або у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, здійснюється Зборами трудового колективу відповідного структурного підрозділу, делегат якого замінюється. Повноваження новообраних делегатів підтверджуються мандатною комісією на черговій Конференції.

Повноваження делегатів Конференції припиняються одночасно з припиненням повноважень конференції.

9. Організацію і проведення Конференції здійснюють керівництво Університету та профспілковий комітет як представник трудового колективу. Конференція працює відповідно до цього Положення по затвердженому плану і збирається не рідше одного разу на рік.

Згідно зі Статутом позачергове засідання Конференції може бути скликано:

- за рішенням ректорату;

- на вимогу профкому;

- за рішенням загальних зборів (конференції) не менш як трьох структурних підрозділів університету.

Для підготовки Конференції створюється організаційний комітет, кількісний та персональний склад якого затверджується спільним рішенням ректорату та профспілкового комітету викладачів і співробітників університету. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд Конференції трудового колективу, можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджується спільним рішенням ректорату та профспілкового комітету викладачів і співробітників університету.

10. У період між Конференціями оперативне вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення Конференції та ведення діловодства здійснюють голова Конференції трудового колективу і його заступник, які обираються простою більшістю голосів при присутності на Конференції не менше 2/3 делегатів від списочного складу Конференції.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на конференції шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів делегатів Конференції. Голова Конференції і його заступник обираються на термін дії Конференції.

Голова Конференції:

- керує роботою організаційного комітету та робочих груп (у разі їх створення) при підготовці до чергової конференції;

- веде конференцію;

- здійснює належну підготовку та оформлення всіх документів роботи конференції, в т.ч. протоколів та рішень, а також їх зберігання в установленому порядку.

11. Робочими органами Конференції при її проведенні є:

- президія;

- мандатна комісія;

- лічильна комісія;

- редакційна комісія;

- секретар.

Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на Конференції і є діючими на весь період повноважень делегатів конференції. Порядок обрання, повноваження, та форма голосування при виборах робочих органів визначаються Конференцією.

У разі вибуття представника робочих органів їх заміна здійснюється на черговому засіданні Конференції.

12. Конференція трудового колективу Університету:

-   за поданням Вченої ради приймає статут Університету а також вносить зміни до нього , які подаються на затвердження Міністерству аграрної політики та продовольства України;

-   обирає представників Університету до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади ректора;

-   обирає претендентів на посаду керівника Університету, шляхом таємного голосування визначає їх рейтинг і подає свої пропозиції Міністерству аграрної політики та продовольства України;

-   щорічно заслуховує звіти ректора та профспілкового комітету викладачів і співробітників по виконанню умов колективного договору та оцінює їх діяльність;

-     за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

-     розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітетові викладачів і співробітників Університету підписати його;

-     затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету та Положення про органи студентського самоврядування;

-     відповідно до чинного законодавства України обирає комісію по трудових спорах та комісію з питань охорони праці;

-     вирішує питання діяльності Університету, що не належать до компетенції його інших органів управління.

13. Рішення Конференції трудового колективу приймаються на підставі голосування, простою більшістю голосів, при участі в Конференції не менше 2/3 від списочного складу делегатів Конференції.

Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (згідно з рішенням Конференції) безпосередньо на Конференції.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається Конференцією і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції, якщо інше не передбачено нормативно-правовими документами.

14. Рішення Конференції оформляються протоколом, який підписується Головою Конференції та секретарем. Текст протоколу складається із вступної, мотивувальної та постановчої частин.

Вступна частина протоколу вміщує:

-         кількість обраних делегатів та присутніх з них (кворум);

-         прізвища, ініціали та посади запрошених осіб;

-         прізвища, ініціали Голови та секретаря Конференції;

-         порядок денний.

Мотивувальна частина протоколу:

- складається з розділів, які відповідають порядку денному з їх мотивуванням.

Постановча частина протоколу:

- містить у собі основний постановчий висновок рішення.

Розділи нумеруються і розташовуються за схемою:

СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ-ГОЛОСУВАЛИ

Якщо постановою Конференції затверджується відповідний документ, то він додається до протоколу.

Протокол Конференції повинен мати номер , який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень Конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань Конференції. Сформований у двох екземплярах та підписаний протокол завіряється печаткою Університету та зберігається у голови Конференції протягом трьох років, після чого перший екземпляр передається в архів Університету.

Новини

П'ятниця, 28 квітня 2017
У СНАУ відбулася святкова вчена рада
Вчена рада, що відбулася 28 квітня 2017 року в Сумському... Детальніше...
П'ятниця, 28 квітня 2017
Чеський проект підтримки якості освіти та наукового потенціалу для Сумських ВНЗ
У травні 2017 року запущено проект «Enhancement of capacity building... Детальніше...
П'ятниця, 28 квітня 2017
Наукові дискусії щодо сталого розвитку Україні
Державна установа «Національної академії наук... Детальніше...
П'ятниця, 28 квітня 2017
Кубок ректора СНАУ виборола команда «СемБер»
У рамках заходів, присвячених 40-річчю заснування СНАУ,... Детальніше...
П'ятниця, 28 квітня 2017
Науково, цікаво, захоплююче пройшли лабораторно-практичні заняття в іноземних студентів
Відбулося це на базі НВФ “Бровафарма” (м. Бровари,... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Досягнення наших студентів на Всеукраїнській студентській олімпіаді
Ще одна гідна  перемога  студентів Сумського... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
«Захист рослин» гідно захистив честь СНАУ
24-26 квітня 2017 р. на базі Харківського національного... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Студентка СНАУ у складі сумської збірної увійшла до трійки призерів
XIII літня універсіада України зі спортивної аеробіки,... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Спортсмени СНАУ вибороли «бронзу» обласної універсіади
26 квітня 2017 року на базі Сумського державного... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
Cтуденти СНАУ спілкуються англійською
26 квітня 2017 року у рамках заходів щодо святкування... Детальніше...
Четвер, 27 квітня 2017
У Сумському НАУ говорили про АЧС з експертами ФАО
Сумський національний аграрний університет бере... Детальніше...
Середа, 26 квітня 2017
У СНАУ відбулася спартакіада серед коледжів
25 квітня 2017 року у спортивному комплексі та на... Детальніше...
Вівторок, 25 квітня 2017
Студентський форум «SNAU - Step-Up» об’єднав студентів Сумщини
«Аграрна освіта - це круто, престижно і дуже... Детальніше...
Понеділок, 24 квітня 2017
Студенти та викладачі СНАУ поїдуть до Німеччини
СНАУ у співпраці із університетом прикладних наук... Детальніше...
Понеділок, 24 квітня 2017
Багаторічне успішне партнерство СНАУ з німецьким фондом академічних обмінів ДААД
21 квітня 2017 року СНАУ з офіційним візитом відвідала... Детальніше...

Пряма мова

Микола Коваленко, проректор з науково-педагогічної, економічної та інноваційної діяльності: Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   

Лічильник


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.