English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 50-к від 9 березня 2011 р.

В. о. Ректора СНАУ

________________М.П. Курило

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНУ СИСТЕМУ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Загальні положення

1.1. У Положенні враховані засади Європейської кредитно-трансферної системи, що є однією з передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти та досягнення цілей Болонського процесу.

1.2. Положення підготовлене відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо впровадження ЄКТС та її ключових документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 р. № 1/9-119).

1.3. Метою запровадження Європейської кредитно-трансферної системи є забезпечення якості вищої освіти та інтеграція національної системи вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство.

1.4. Положення визначає порядок та особливості запровадження ЄКТС та її ключових документів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС, затвердженого Європейською комісією 6 лютого 2009 р.

1.5. ЄКТС розглядається як узагальнення кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

2. Бюджет часу студента

2.1. Тривалість навчального року триває 52 тижні.

2.2. Сумарна тривалість канікул становить не менше 8 тижнів на рік.

2.3. Тривалість теоретичного навчання, обов»язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань складає 40 тижнів на рік.

2.4.На державну атестацію (на останньому році навчання), а також на перескладання та повторне вивчення дисциплін відводиться 4 тижні на рік.

 3. Річний та тижневий бюджет часу студента

3.1. Тижневий бюджет часу на виконання індивідуального навчального плану становить 45 академічних годин. Максимальний тижневий бюджет часу студента денної форми навчання становить 54 години.

3.2. На організацію навчальних занять з фізичного виховання (як позакредитної дисципліни) відводиться 4 години на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2009 року № 642).

3.3. Резерв часу на поглиблене вивчення окремих дисциплін, студентську наукову роботу, підготовку та участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо доцільно передбачити в обсязі до 5 годин (10% від максимального тижневого бюджету часу за винятком годин на навчальні заняття з фізичного виховання).

3.4. З урахуванням тривалості теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань в 40 тижнів на рік річний бюджет часу студента складає 45×40=1800 годин.

 4. Кредити ЄКТС та їх встановлення

 4.1. 60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного навчального року. Відповідно обсяг одного кредиту ЄКТС складає 1800/60=30 годин.

 4.2. Обсяг навчального навантаження, облікований у національних кредитах у 54 години, запроваджених Положенням про організацію навчального процесу у СНАУ, перераховується в кредити ЄКТС шляхом множення на 1,5. Стандарти та інші нормативні документи освіти, які розраховані в годинах 54-годинного навчального тижня або національних кредитах, перераховуються в кредити ЄКТС шляхом множення кількості облікованих годин на 5/6, а кількості національних кредитів на 1,5 з округленням до 60 кредитів ЄКТС на рік.

4.3. Кредити ЄКТС обсягом 36 годин, які були запроваджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 року № 812, замінюються на кредити ЄКТС обсягом 30 годин без зміни кількості кредитів.

4.4. Стандарти та інші нормативні документи, які розраховані в експериментальних кредитах ЄКТС обсягом 36 годин, перераховуються в кредити ЄКТС шляхом множення кількості облікованих годин на 5/6 без зміни кількості кредитів.

Надалі використовуються лише кредити ЄКТС (далі — кредити), на відміну від національного кредиту в 54 години та експериментального кредиту в 36 годин.

4.5. Семестрам можуть встановлюватись по 30 кредитів або пропорційно тривалості періодів навчання (разом з екзаменаційними сесіями).

4.6. При розробленні навчального плану кредити встановлюються складовим навчального плану (дисциплінам, циклам дисциплін, практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам).

4.7. Великі за обсягом навчальні дисципліни (у тому числі такі, що вивчаються впродовж кількох періодів навчання) поділяються на модулі, яким також встановлюються кредити. 4.8. Встановлення кредитів курсовим роботам може здійснюватись як самостійним навчальним складовим, так і на правах окремих модулів дисциплін. Навчальним складовим, які плануються в тижнях (практики та кваліфікаційні роботи), можна встановлювати 1,5 кредити за кожний тиждень.

Не рекомендується встановлювати навчальним складовим та періодам навчання величини кредитів, котрі не є цілими числами. Припускається округлення кількості кредитів до цілих чисел.

4.9. Розподіл кредитів між циклами дисциплін та встановлення мінімальної кількості кредитів нормативним дисциплінам (практикам, курсовим та кваліфікаційній роботам) визначається галузевим стандартом вищої освіти. Університет самостійно встановлює кредити вибірковим дисциплінам (практикам та курсовим роботам), а також може спрямувати частину кредитів вибіркової частини змісту освіти на збільшення кількості кредитів нормативних дисциплін (практикам, курсовим та кваліфікаційній роботам). Формування компонентів навчального плану та встановлення кредитів вибіркової частини змісту освіти є виключною прерогативою університету.

4.10. Встановлення кредитів компонентам навчального плану не повинно порушувати кількості кредитів навчального плану, навчального року та періодів навчання.

4.11. Загалом обсяг додаткових кредитів, які студент може отримати за навчальний рік (повторне вивчення дисциплін, ліквідація академічної різниці), не повинен перевищувати 20 кредитів за рік. Максимально допустимий обсяг академічної різниці при поновленні, переведенні студента або зарахуванні на другий-третій курси на основі здобутого рівня молодшого спеціаліста встановлюється університетом, але не може перевищувати 20 кредитів (10 кредитів при зарахуванні на останній курс чи рік навчання).

4.12. Загальноосвітнім предметам, які вивчаються за програмами підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної освіти, кредити встановлюються на загальних підставах.        Державній підсумковій атестації кредити не встановлюються.

4.13. Зворотній зв’язок з студентами та викладацьким складом для систематичного оцінювання та перегляду встановлення кредитів відповідно до фактичних витрат часу вдбувається на основі функціонування   відкритої системи моніторингу встановлення кредитів.

 5. Індивідуальний навчальний план студента

5.1. Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який розробляється на навчальний рік на підставі робочого навчального плану.

5.2. Визначення вибіркових дисциплін індивідуального навчального плану повинно відповідати принципам альтернативності (не менше двох приблизно рівноцінних альтернатив на кожну позицію вибору), змагальності (студент здійснює вибір після проведення пробних лекцій (занять) та ознайомлення з програмами дисциплін) та академічної відповідальності (не допускати нав’язування студентам певних вибіркових дисциплін в інтересах кафедр та окремих викладачів).

5.3. Дисципліни вільного вибору можуть обиратися студентами як окремо, так і блоками, що формуються за ознакою можливості присудження відповідної кваліфікації або спорідненості отримуваних компетенцій.

 6. Планування навчального навантаження студента

6.1. Навантаження студента з дисципліни (модуля) впродовж періоду навчання (семестру) складається з контактних годин (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін.

6.2. Якщо формою підсумкового контролю з дисципліни є екзамен(и), то на підготовку та проходження кожного з них виділяється один кредит. Якщо курсова робота планується як окремий модуль дисципліни, то на нього виділяється не менше одного кредиту.

6.3. Решта встановлених для дисципліни кредитів перераховується в години, які розподіляються на контактні години та самостійну роботу.

6.4. Максимальна кількість контактних годин на один кредит становить: для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра — 16 годин, спеціаліста — 14 годин, магістра — 10 годин. Решта часу відводиться на самостійну роботу.

 7. Планування графіку навчального процесу та розкладу навчальних занять

7.1. Тривалість теоретичного навчання впродовж періоду навчання визначається як різниця його загальної тривалості та тривалості екзаменаційної сесії. Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку: не менше 2/3 тижня на один екзамен.

7.2. Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями теоретичного навчання є прерогативою університету. При цьому максимальне тижневе аудиторне навантаження (разом із заняттями із позакредитної дисципліни "фізичне виховання") не повинно перевищувати: для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра — 30 годин, спеціаліста — 24 годин, магістра — 18 годин. Складання заліків, як правило, проводиться на останньому практичному, семінарському чи лабораторному занятті.

 8. Особливості планування навчального навантаження студентів, які поєднують навчання з роботою

8.1. Для студентів заочної форми навчання тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання індивідуальних завдань для них складає 44 тижні на рік (до 40 тижнів в останній рік навчання).

8.2. Стаття 216 Кодексу законів про працю України передбачає додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах для студентів, які поєднують роботу з навчанням. Максимальний тижневий бюджет часу студента заочної (дистанційної) форми навчання становить 27 годин (вимоги до державних стандартів вищої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 р. № 1247), що використовується для розрахунку бюджету часу студента в міжсесійний період. У період сесій заочники мають такий самий тижневий бюджет часу, як і студенти денної форми навчання (54 години).

8.3. Оскільки теоретичне навчання студентів заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання підкріплюється загальними та професійними компетенціями, які здобуваються під час трудової діяльності, ціна одного кредиту ЄКТС для студентів заочної (дистанційної) та вечірньої форм навчання може бути встановлена на рівні 25 годин.

8.4. Університет може планувати більшу кількість кредитів на навчальний рік за рахунок власного часу студентів заочної форми навчання у разі наявності їх письмової згоди.

9. Встановлення кредитів студентам університету

9.1. Встановлення кредитів студентам зі складових навчального плану (навчальних дисциплін, практик, курсових та кваліфікаційних робіт) здійснюється на підставі отримання позитивних оцінок підсумкового контролю. Встановлення кредитів студентам здійснюється в повному обсязі відповідно до кредитів, встановлених навчальній складовій і лише після повного їх виконання.

9.2. Встановлення студентам кредитів в цілому, за навчальним планом, або циклу дисциплін здійснюється на підставі встановлених кредитів усім його навчальним складовим.

 10. Трансфер кредитів

10.1. Трансфер кредитів може здійснюватись у порядку перезарахування кредитів, які були встановлені студентам під час навчання на інших освітніх програмах, та можливого визнання результатів неофіційного та неформального навчання.

10.2. Перезарахування кредитів, які були встановлені під час навчання на інших освітніх програмах, здійснюється за рішенням ректора університету або проректора з навчальної роботи на підставі документів про раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка, свідоцтво про підвищення кваліфікації), витягу із навчальної картки, у разі одночасного навчання за декількома програмами або академічної довідки ЄКТС.

10.3. Університет інформуює Міністерство освіти і науки України про всі випадки трансферу кредитів у випадку визнання результатів неофіційного та неформального навчання в обсязі понад 30 кредитів.

11. Оцінювання знань

11.1. Рекомендується до використання розширена шкала підсумкового контролю: позитивні оцінки — "відмінно", "дуже добре", "добре", "задовільно", "достатньо", негативні оцінки — "незадовільно", "неприйнятно".

11.2.При захисті кваліфікаційних робіт за рішенням державної екзаменаційної комісії може бути виставлена оцінка «відмінно з відзнакою». При перескладанні екзаменів, заліків, повторному захисті звітів з практики та курсових робіт додатково використовується оцінка "достатньо*", яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичення балів.

11.3. Розширена шкала підсумкового контролю використовується для виставлення екзаменаційних оцінок, залікових оцінок (усі заліки —диференційовані), захистів звітів з практики, захистів курсових та кваліфікаційних робіт тощо. Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, залікових книжок (індивідуальних навчальних планів) студентів та іншої академічної документації. У документи про освіту та академічну документацію для мобільності студентів негативні оцінки не заносяться, оцінка «достатньо*» замінюється на оцінку "достатньо".

11.4. Оцінки за розширеною шкалою виставляються на підставі накопичуваної бальної шкали університету. Накопичувальна бальна шкала регулюється нормативним документом університету, який повинен містити:

межу та крок накопичувальної шкали;

мінімальний бал для отримання позитивної оцінки;

максимальний бал за виконання необов’язкових завдань (максимальний бал накопичувальної шкали може бути досягнутий при виконанні обов’язкових завдань);

правила встановлення відповідності між накопичувальною бальною шкалою та розширеною шкалою оцінювання знань студентів.

11.5. У разі отримання оцінки "незадовільно" студент має право на два перескладання: викладачу та комісії. Замість перескладання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни, проходження практики чи виконання курсової роботи в наступному навчальному періоді.

У разі отримання оцінки "неприйнятно" (0-29) студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну, пройти практику чи виконати курсову роботу в наступному навчальному періоді.

11.6. Повторне вивчення дисциплін, проходження практики та виконання курсових робіт планується за рахунок власного часу студента і не фінансується з бюджетних коштів. При повторному вивченні відповідний навчальний компонент відноситься до індивідуального навчального плану наступного навчального періоду.

Повторне вивчення вибіркової дисципліни може бути замінено вивченням іншої вибіркової дисципліни відповідного циклу та обсягу.

11.7. Середній бал для розрахунку стипендій та зведених академічних: показників розраховується з використанням еквівалента оцінки за п’ятибальною шкалою:

Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою

відмінно

5

дуже добре

4,5

добре

4

задовільно

3,5

достатньо

3

незадовільно

2

неприйнятно

1

Систематичний моніторинг накопичувальної бальної шкали має бути спрямований на коригування правил накопичення балів в напрямку цільового співвідношення між різними позитивними оцінками (без урахування оцінок "достатньо*"):

Оцінка за розширеною шкалою:

Процент студентів, які успішно склали сесію (без перескладання):

відмінно

10

дуже добре

25

добре

30

задовільно

25

достатньо

10

 

РОЗГЛЯНУТО                                                                                                                                 УХВАЛЕНО

на засіданні методичної ради СНАУ,                                                                                           Вченою радою СНАУ,

протокол № 4 від 14. 02. 2011 року.                                                                                            протокол № 7 від 28. 02. 2011 р.

Новини

Четвер, 17 серпня 2017
Лише невтомна праця над собою дає значні плоди
14 серпня 2017 року делегація представників СНАУ на чолі... Детальніше...
Вівторок, 15 серпня 2017
Розпочинається набір в аспірантуру
Сумський національний аграрний університет оголошує... Детальніше...
Понеділок, 14 серпня 2017
Сумський НАУ візьме участь у двох проектах Erasmus+
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних... Детальніше...
Четвер, 10 серпня 2017
СНАУ та Хенаньський університет науки і технологій підписали договір про співпрацю
На запрошення народного уряду міського округу... Детальніше...
Понеділок, 07 серпня 2017
Фахівці ФАО, ЄБРР та СНАУ провели навчальний тренінг в Києво-Могилянській Бізнес Школі
Сільськогосподарська та продовольча організація ООН... Детальніше...
П'ятниця, 04 серпня 2017
До СНАУ завітала делегація проекту RISE
У лютому 2017 року Сумський національний аграрний... Детальніше...
Середа, 02 серпня 2017
Першокурсники СНАУ познайомилися з деканами своїх факультетів
Вступна кампанія Сумського НАУ добігла до кінця, тож... Детальніше...
Середа, 02 серпня 2017
Кінологи Сумського НАУ повернулися з Люксембургу з нагородами!
Вже другий рік юні аджилісти Кінологічної Спілки... Детальніше...
Понеділок, 31 липня 2017
Студенти СНАУ показали високий результат на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт
Міністерство освіти і науки України оприлюднило... Детальніше...
П'ятниця, 28 липня 2017
Щиро вітаємо з ювілеєм!
Cьогодні святкує ювілей Микола Шпетний, проректор з... Детальніше...
Вівторок, 25 липня 2017
Викладачі Сумського НАУ взяли участь у дні поля
Сьогодні на демонстраційно-технологічному полігоні... Детальніше...
Понеділок, 24 липня 2017
Студент СНАУ взяв участь у Всеукраїнському саміті
Нещодавно у с. Лугове Миколаївської області проходив... Детальніше...
П'ятниця, 21 липня 2017
Рейтинг аграрних навчальних закладів України
На початку липня інформаційним освітнім ресурсом... Детальніше...

©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.