English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

agro_clip_image002_0011Міщенко Юрій Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Автобіографія

Народився 28 листопада 1973 року в м. Ромни Сумської області. Навчався в десятирічній середній школі м. Ромни, після закінчення якої вступив на агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту.
В 1995 році закінчив даний навчальний заклад з відзнакою.
З 1995 по 1996 рр. навчався в магістратурі при Сумському державному аграрному університеті, а в 1996-1999 - в аспірантурі.
22 лютого 2000 року захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему "Порівняльна оцінка еколого-безпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно-східного Лісостепу України" в спеціалізованій Вченій Раді Національного аграрного університету.
З березня 2000 року працював асистентом кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського НАУ, а з 1 вересня 2000 року працюю на посаді доцента кафедри.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни:

• Загальне та меліоративне землеробство.
• Основи наукових досліджень в агрономії.
• Адаптивні системи землеробства

Учбова робота полягає у викладанні лекційних курсів по загальному землеробству та основам наукових досліджень для студентів факультету агрономія відділення захисту рослин, а також веденні навчальної польової практики з даних дисциплін.

Згідно з програмою факультету розроблені і надруковані методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт, а також модульні системи контролю знань студентів.

Методичні видання:

1. Міщенко Ю.Г., Лихачов О.Ф. Методичні вказівки з навчальної практики з землеробства для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2001. 16 с.
2. Міщенко Ю.Г. Сівозміни. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2002. 24 с.
3. Міщенко Ю.Г., Сенченко Н.К. Методичні вказівки по проведенню учбової практики з основ наукових досліджень в агрономії для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2005. 17 с.
4. Прасол В.І., Міщенко Ю.Г., Сенченко Н.К., Левченко О.М. Агрохімія: методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять. Суми, 2008. 63 с.
5. Ермантраут Е.Р., Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І. Методика наукових досліджень в агрономії: Навчальний посібник. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1». 2009.- 86 с.
6.Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Методичні вказівки з дисципліни землеробство для спеціальності “Агрономія” – “Бур’яни та заходи боротьби з ними” Суми 2009. 33 с.
7. Екологічні проблеми землеробства: Підручник / За ред. В. П. Гудзя. - Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. - 708 с.
8. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Лихачов О.Ф., Давиденко Г.А., Масик І.М. Проектування  та освоєння сівозмін  і  розробка системи обробітку  ґрунту. Методичні вказівки  по виконанню курсової роботи з землеробства для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання. - Суми: СНАУ. - 2010.  30 с.
9. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Масик І.М., Обробіток грунту.  Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних  спеціальностей. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2011. –  31 с.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності:
Систематизує напрямки розвитку та використання біологічного землеробства в світі, вплив сидерації на агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунтів, її роль в боротьбі з бур'янами та шкідниками. Розробляє для конкретних умов господарств технології вирощування сидератів в пожнивних посівах.

Основні наукові публікації :
Статті:
1. Міщенко Ю.Г. Прасол В.І. "Використання проміжних культур на зелене удобрення цукрових буряків" Вісник СНАУ 2002.
2 1. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Роль післяжнивних посівів на сидерат у покращанні структурного стану грунту. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2005
3. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., А.В.Юник. Вплив сидератів на водні властивості чорнозему типового малогумусного. Науковий вісник НАУ. Вип. 86. – 2005. – 345с.
4. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту. //Зб. Наукових праць ННЦ “Інститут землеробства”. Вип.. 3.-2006.
5. Ерматраут Е.Р., Міщенко Ю.Г. Сидерати і урожайність цукрових буряків // цукрові буряки. №1 2006р. С. 14-15.
6. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивних посівів сидератів на щільність та твердість ґрунту. // Науковий вісник НАУ. Вип.91. – 2006. С.42-46.
7. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту // Зб. Наук.пр. ННЦ Інститут землеробства. – К., 2006, Вип.3
8. Міщенок Ю.Г., Прасол В.І. Значення сидератів в поліпшенні факторів родючості. Вісник СНАУ. 2007.
9. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А. Застосування післяжнивних сидеральних культур як один із шляхів зниження забур’яненості в посівах картоплі. // Зб. Наукових праць ННЦ “ Інститут землеробства УААН” – К.:2007
10. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Воронін. Д.В. Перспективи покращення агрофізичних властивостей ґрунтів. Вісник СНАУ серія агрономія та біологія№ 11(16) . 2008. С. 67- 69
11. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Давиденко Г.А., Воронін. Д.В. Вплив факторів біологізації на агрофізичні властивості грунту” Вісник СНАУ серія агрономія та біологія, №7(17). – 2009, 45-48 стор.
12. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол B.I. Вплив післяжнивних сидератів на біологічну активність чорнозему типового малогумусного // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – Вип. 140. С. 84-89.
13. Міщенко Ю.Г. Вплив способів загортання сидерату  на вологозабезпечення і продуктивність картоплі // Вісник СНАУ Випуск 11 (18) 2010 p., С. 69-71.
14. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Ефективність біологічних  методів боротьби з бурянами // Зб. наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. Вип. 1-2. – 2010. С. 52-60.
15. Міщенко Ю.Г. Агротехнічні заходи регулювання водного режиму та продуктивності посівів цукрових буряків // Вісник СНАУ Випуск 10 (20) 2010 p., С. 24-27.
16. В.П.Гудзь Ю.Г.Міщенко, В.І.Прасол, Л.В.Муха. Вплив сидерату і способів основного обробітку грунту на об’ємну масу та водоспоживання посівів картоплі // «Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/20117/1 lkrbcsp.pdf
17. Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивного сидерату та основного обробітку на оструктурення грунту // Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія», Випуск 4 2011 p., С. 39-42

Назва наукової тематики:

Оптимізація факторів життя рослин шляхом раціонального поєднання способів обробітку ґрунту та сидерації в умовах лівобережного Лісостепу України

Зміст впроваджувальних компонентів:

Запровадження еколого-безпечних технологій вирощування культурних рослин що дають змогу отримати високі і сталі врожаї, завдяки підвищенню родючості ґрунтів, покращенню їх агрофізичних властивостей та фітосанітарних умов вирощування рослин шляхом застосування проміжних посівів сидеральних культур

редьки олійної

Фацелії пижмолистої

гірчиці білої

та безполицевих способів основного обробітку грунту

Завдяки застосуванню проміжних сидеральних культур відбувається:

• підвищення родючості ґрунтів та покращення їх агрофізичних властивостей;

• зниження рівня забур‘яненості полів, розповсюдження хвороб та шкідників шляхом застосування сидератів;

• захист ґрунтів від ерозії та марних втрат елементів живлення;

• посилення інтенсивності мікробіологічних процесів в ґрунті, збагачення його органічною речовиною та доступними для рослин формами поживних елементів;

• розпушування підорних шарів ґрунту;

• створення сприятливих поживного, водного і повітряного режимів ґрунту.

Впроваджено в науково-практичному центрі Сумського НАУ.

Електронна адреса: Yrmis@rambler.ru

Тел. (0542) 22-24-48

Готовність до співпраці:

Наукові напрямки:
1. Розробка еколого-стійкого, високопродуктивного біологічного землеробства.
2. Розробка системи удобрення із застосуванням післяжнивних сидератів та впровадження її в конкретних виробничих умовах.

Новини

Четвер, 22 лютого 2018
СНАУ відвідав Прем’єр-міністр України
Сьогодні, 22 лютого, Сумський НАУ відвідав Володимир... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
У СНАУ проведено навчання для спеціалістів із систем точного землеробства компанії ІМК
За даними прес-служби компанії ІМК, 13-14 лютого на базі... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
У СНАУ пройшла олімпіада з іноземної мови
Минулого тижня у Сумському НАУ пройшов І етап... Детальніше...
Вівторок, 20 лютого 2018
Філософи СНАУ підкорюють столицю
14-15 лютого у Київському університеті імені Бориса... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Спортсмени СНАУ серед призерів чемпіонату України
16-18 лютого 2018 року в місті Мукачево Закарпатської... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Хореографічні колективи СНАУ стали переможцями VIII Чемпіонату України
17 лютого у Києві проходив VIII Чемпіонату України серед... Детальніше...
Понеділок, 19 лютого 2018
Магістри інженерно-технологічного факультету отримали дипломи
Під час святкування масляної 17 лютого відбулася... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
Випускникам юридичного факультету вручили дипломи магістрів
15 лютого на юридичному факультеті СНАУ відбувся... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
У СНАУ проводжали зиму
Масляна – це перехід від Зими до Весни. Вона... Детальніше...
П'ятниця, 16 лютого 2018
Щиро вітаємо з ювілеєм!
Шановний Анатолію Михайловичу! Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
У СНАУ стартувала Медіа школа
Сьогодні, 15 лютого, у Сумському НАУ розпочала роботу... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
Романтичний настрій СНАУ
14 лютого закохані всього світу святкують День Святого... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
40-річчя «ФОП»
Днями в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Четвер, 15 лютого 2018
Нові пригоди українок в Італії
На початку лютого у Вероні відбулася Міжнародна... Детальніше...
Вівторок, 13 лютого 2018
HORSCHLeeb: від традицій до інновацій
12 лютого на базі iнженерно-технологічного факультету... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...
Вівторок, 05 грудня 2017
Відбулася зустріч з німецькими колегами
У рамках спільного українcько-німецького проекту... Детальніше...

Пряма мова

Валерій Жмайлов, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи: Вже зовсім скоро – 6 лютого, - в Україні розпочнеться реєстрація на ЗНО, яка триватиме до 19 березня 2018 року. Цьогоріч в Сумській області проходити... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.