English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

agro_clip_image002_0011Міщенко Юрій Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Автобіографія

Народився 28 листопада 1973 року в м. Ромни Сумської області. Навчався в десятирічній середній школі м. Ромни, після закінчення якої вступив на агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту.
В 1995 році закінчив даний навчальний заклад з відзнакою.
З 1995 по 1996 рр. навчався в магістратурі при Сумському державному аграрному університеті, а в 1996-1999 - в аспірантурі.
22 лютого 2000 року захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему "Порівняльна оцінка еколого-безпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно-східного Лісостепу України" в спеціалізованій Вченій Раді Національного аграрного університету.
З березня 2000 року працював асистентом кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського НАУ, а з 1 вересня 2000 року працюю на посаді доцента кафедри.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни:

• Загальне та меліоративне землеробство.
• Основи наукових досліджень в агрономії.
• Адаптивні системи землеробства

Учбова робота полягає у викладанні лекційних курсів по загальному землеробству та основам наукових досліджень для студентів факультету агрономія відділення захисту рослин, а також веденні навчальної польової практики з даних дисциплін.

Згідно з програмою факультету розроблені і надруковані методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт, а також модульні системи контролю знань студентів.

Методичні видання:

1. Міщенко Ю.Г., Лихачов О.Ф. Методичні вказівки з навчальної практики з землеробства для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2001. 16 с.
2. Міщенко Ю.Г. Сівозміни. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2002. 24 с.
3. Міщенко Ю.Г., Сенченко Н.К. Методичні вказівки по проведенню учбової практики з основ наукових досліджень в агрономії для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2005. 17 с.
4. Прасол В.І., Міщенко Ю.Г., Сенченко Н.К., Левченко О.М. Агрохімія: методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять. Суми, 2008. 63 с.
5. Ермантраут Е.Р., Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І. Методика наукових досліджень в агрономії: Навчальний посібник. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1». 2009.- 86 с.
6.Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Методичні вказівки з дисципліни землеробство для спеціальності “Агрономія” – “Бур’яни та заходи боротьби з ними” Суми 2009. 33 с.
7. Екологічні проблеми землеробства: Підручник / За ред. В. П. Гудзя. - Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. - 708 с.
8. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Лихачов О.Ф., Давиденко Г.А., Масик І.М. Проектування  та освоєння сівозмін  і  розробка системи обробітку  ґрунту. Методичні вказівки  по виконанню курсової роботи з землеробства для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання. - Суми: СНАУ. - 2010.  30 с.
9. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Масик І.М., Обробіток грунту.  Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних  спеціальностей. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2011. –  31 с.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності:
Систематизує напрямки розвитку та використання біологічного землеробства в світі, вплив сидерації на агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунтів, її роль в боротьбі з бур'янами та шкідниками. Розробляє для конкретних умов господарств технології вирощування сидератів в пожнивних посівах.

Основні наукові публікації :
Статті:
1. Міщенко Ю.Г. Прасол В.І. "Використання проміжних культур на зелене удобрення цукрових буряків" Вісник СНАУ 2002.
2 1. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Роль післяжнивних посівів на сидерат у покращанні структурного стану грунту. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2005
3. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., А.В.Юник. Вплив сидератів на водні властивості чорнозему типового малогумусного. Науковий вісник НАУ. Вип. 86. – 2005. – 345с.
4. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту. //Зб. Наукових праць ННЦ “Інститут землеробства”. Вип.. 3.-2006.
5. Ерматраут Е.Р., Міщенко Ю.Г. Сидерати і урожайність цукрових буряків // цукрові буряки. №1 2006р. С. 14-15.
6. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивних посівів сидератів на щільність та твердість ґрунту. // Науковий вісник НАУ. Вип.91. – 2006. С.42-46.
7. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту // Зб. Наук.пр. ННЦ Інститут землеробства. – К., 2006, Вип.3
8. Міщенок Ю.Г., Прасол В.І. Значення сидератів в поліпшенні факторів родючості. Вісник СНАУ. 2007.
9. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А. Застосування післяжнивних сидеральних культур як один із шляхів зниження забур’яненості в посівах картоплі. // Зб. Наукових праць ННЦ “ Інститут землеробства УААН” – К.:2007
10. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Воронін. Д.В. Перспективи покращення агрофізичних властивостей ґрунтів. Вісник СНАУ серія агрономія та біологія№ 11(16) . 2008. С. 67- 69
11. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Давиденко Г.А., Воронін. Д.В. Вплив факторів біологізації на агрофізичні властивості грунту” Вісник СНАУ серія агрономія та біологія, №7(17). – 2009, 45-48 стор.
12. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол B.I. Вплив післяжнивних сидератів на біологічну активність чорнозему типового малогумусного // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – Вип. 140. С. 84-89.
13. Міщенко Ю.Г. Вплив способів загортання сидерату  на вологозабезпечення і продуктивність картоплі // Вісник СНАУ Випуск 11 (18) 2010 p., С. 69-71.
14. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Ефективність біологічних  методів боротьби з бурянами // Зб. наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. Вип. 1-2. – 2010. С. 52-60.
15. Міщенко Ю.Г. Агротехнічні заходи регулювання водного режиму та продуктивності посівів цукрових буряків // Вісник СНАУ Випуск 10 (20) 2010 p., С. 24-27.
16. В.П.Гудзь Ю.Г.Міщенко, В.І.Прасол, Л.В.Муха. Вплив сидерату і способів основного обробітку грунту на об’ємну масу та водоспоживання посівів картоплі // «Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/20117/1 lkrbcsp.pdf
17. Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивного сидерату та основного обробітку на оструктурення грунту // Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія», Випуск 4 2011 p., С. 39-42

Назва наукової тематики:

Оптимізація факторів життя рослин шляхом раціонального поєднання способів обробітку ґрунту та сидерації в умовах лівобережного Лісостепу України

Зміст впроваджувальних компонентів:

Запровадження еколого-безпечних технологій вирощування культурних рослин що дають змогу отримати високі і сталі врожаї, завдяки підвищенню родючості ґрунтів, покращенню їх агрофізичних властивостей та фітосанітарних умов вирощування рослин шляхом застосування проміжних посівів сидеральних культур

редьки олійної

Фацелії пижмолистої

гірчиці білої

та безполицевих способів основного обробітку грунту

Завдяки застосуванню проміжних сидеральних культур відбувається:

• підвищення родючості ґрунтів та покращення їх агрофізичних властивостей;

• зниження рівня забур‘яненості полів, розповсюдження хвороб та шкідників шляхом застосування сидератів;

• захист ґрунтів від ерозії та марних втрат елементів живлення;

• посилення інтенсивності мікробіологічних процесів в ґрунті, збагачення його органічною речовиною та доступними для рослин формами поживних елементів;

• розпушування підорних шарів ґрунту;

• створення сприятливих поживного, водного і повітряного режимів ґрунту.

Впроваджено в науково-практичному центрі Сумського НАУ.

Електронна адреса: Yrmis@rambler.ru

Тел. (0542) 22-24-48

Готовність до співпраці:

Наукові напрямки:
1. Розробка еколого-стійкого, високопродуктивного біологічного землеробства.
2. Розробка системи удобрення із застосуванням післяжнивних сидератів та впровадження її в конкретних виробничих умовах.

Новини

П'ятниця, 22 червня 2018
До СНАУ завітав Міхаель Хорш
21 червня у ході робочого візиту на Сумщину до... Детальніше...
Середа, 20 червня 2018
У СНАУ розпочалися урочистості з приводу святкування ювілею Михайлівської цілини
Сьогодні, 20 червня, у Сумському національному... Детальніше...
Вівторок, 19 червня 2018
Викладач СНАУ ознайомився з німецьким досвідом органічного виробництва
Відповідно до проекту німецько-української співпраці... Детальніше...
Вівторок, 19 червня 2018
У перемогах гартується талант
15 червня в Києві завершився грандіозний Національний... Детальніше...
П'ятниця, 15 червня 2018
Вперше в Сумах буде відкрито лабораторію сільськогосподарської техніки
14 червня цього року до СНАУ завітала група... Детальніше...
П'ятниця, 15 червня 2018
Обмін інженерними інноваціями
12-15 червня 2018 року в м. Суми проходила Міжнародна... Детальніше...
Вівторок, 12 червня 2018
«Весна» повернулася з перемогою
Ансамбль народного танцю «Весна» Сумського... Детальніше...
Четвер, 07 червня 2018
Тисячі відвідувачів, сотні компаній - одна мета!
6 червня розпочалася масштабна виставка сучасної... Детальніше...
Четвер, 07 червня 2018
Науковці СНАУ підкорюють Швецію
Нещодавно у швецького місті Мельме відбувся... Детальніше...
Середа, 06 червня 2018
СНАУ чекає на студентів з Піднебесної
2018 рік став для Сумського національного аграрного... Детальніше...
Середа, 06 червня 2018
У СНАУ відбулися заходи з якості викладання та активізації студентського самоврядування
25-30 травня 2018 року в рамках реалізації спільного з... Детальніше...
Вівторок, 05 червня 2018
До СНАУ завітав Джордж Роллер
Сьогодні, 5 червня, у Сумському національному... Детальніше...
Вівторок, 05 червня 2018
Студенти СНАУ отримали подяки ректора
Студентство – це період яскравих вражень та... Детальніше...
Понеділок, 04 червня 2018
Вітаємо Миколу Нагорного з Днем Народження!
Сьогодні своє 70-річчя святкує декан будівельного... Детальніше...
Четвер, 31 травня 2018
Вітаємо Юрія Котвяковського з успішним захистом
30 травня в Інституті держави і права ім. В. М.... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Юрій Данько, завідувач науково-дослідної частини Уже не перший рік Сумський національний аграрний університет входить до трійки кращих аграрних закладів вищої освіти України за усіма показниками. Щорічно наші... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.