English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)
Головна

agro_clip_image002_0011Міщенко Юрій Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Автобіографія

Народився 28 листопада 1973 року в м. Ромни Сумської області. Навчався в десятирічній середній школі м. Ромни, після закінчення якої вступив на агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту.
В 1995 році закінчив даний навчальний заклад з відзнакою.
З 1995 по 1996 рр. навчався в магістратурі при Сумському державному аграрному університеті, а в 1996-1999 - в аспірантурі.
22 лютого 2000 року захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему "Порівняльна оцінка еколого-безпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно-східного Лісостепу України" в спеціалізованій Вченій Раді Національного аграрного університету.
З березня 2000 року працював асистентом кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського НАУ, а з 1 вересня 2000 року працюю на посаді доцента кафедри.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни:

• Загальне та меліоративне землеробство.
• Основи наукових досліджень в агрономії.
• Адаптивні системи землеробства

Учбова робота полягає у викладанні лекційних курсів по загальному землеробству та основам наукових досліджень для студентів факультету агрономія відділення захисту рослин, а також веденні навчальної польової практики з даних дисциплін.

Згідно з програмою факультету розроблені і надруковані методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт, а також модульні системи контролю знань студентів.

Методичні видання:

1. Міщенко Ю.Г., Лихачов О.Ф. Методичні вказівки з навчальної практики з землеробства для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2001. 16 с.
2. Міщенко Ю.Г. Сівозміни. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2002. 24 с.
3. Міщенко Ю.Г., Сенченко Н.К. Методичні вказівки по проведенню учбової практики з основ наукових досліджень в агрономії для студентів агрономічних спеціальностей. Суми 2005. 17 с.
4. Прасол В.І., Міщенко Ю.Г., Сенченко Н.К., Левченко О.М. Агрохімія: методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять. Суми, 2008. 63 с.
5. Ермантраут Е.Р., Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І. Методика наукових досліджень в агрономії: Навчальний посібник. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1». 2009.- 86 с.
6.Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Методичні вказівки з дисципліни землеробство для спеціальності “Агрономія” – “Бур’яни та заходи боротьби з ними” Суми 2009. 33 с.
7. Екологічні проблеми землеробства: Підручник / За ред. В. П. Гудзя. - Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. - 708 с.
8. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Лихачов О.Ф., Давиденко Г.А., Масик І.М. Проектування  та освоєння сівозмін  і  розробка системи обробітку  ґрунту. Методичні вказівки  по виконанню курсової роботи з землеробства для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання. - Суми: СНАУ. - 2010.  30 с.
9. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Масик І.М., Обробіток грунту.  Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних  спеціальностей. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2011. –  31 с.

Наукова робота

Напрямки наукової діяльності:
Систематизує напрямки розвитку та використання біологічного землеробства в світі, вплив сидерації на агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунтів, її роль в боротьбі з бур'янами та шкідниками. Розробляє для конкретних умов господарств технології вирощування сидератів в пожнивних посівах.

Основні наукові публікації :
Статті:
1. Міщенко Ю.Г. Прасол В.І. "Використання проміжних культур на зелене удобрення цукрових буряків" Вісник СНАУ 2002.
2 1. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Роль післяжнивних посівів на сидерат у покращанні структурного стану грунту. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2005
3. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., А.В.Юник. Вплив сидератів на водні властивості чорнозему типового малогумусного. Науковий вісник НАУ. Вип. 86. – 2005. – 345с.
4. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту. //Зб. Наукових праць ННЦ “Інститут землеробства”. Вип.. 3.-2006.
5. Ерматраут Е.Р., Міщенко Ю.Г. Сидерати і урожайність цукрових буряків // цукрові буряки. №1 2006р. С. 14-15.
6. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивних посівів сидератів на щільність та твердість ґрунту. // Науковий вісник НАУ. Вип.91. – 2006. С.42-46.
7. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту // Зб. Наук.пр. ННЦ Інститут землеробства. – К., 2006, Вип.3
8. Міщенок Ю.Г., Прасол В.І. Значення сидератів в поліпшенні факторів родючості. Вісник СНАУ. 2007.
9. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А. Застосування післяжнивних сидеральних культур як один із шляхів зниження забур’яненості в посівах картоплі. // Зб. Наукових праць ННЦ “ Інститут землеробства УААН” – К.:2007
10. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Воронін. Д.В. Перспективи покращення агрофізичних властивостей ґрунтів. Вісник СНАУ серія агрономія та біологія№ 11(16) . 2008. С. 67- 69
11. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Давиденко Г.А., Воронін. Д.В. Вплив факторів біологізації на агрофізичні властивості грунту” Вісник СНАУ серія агрономія та біологія, №7(17). – 2009, 45-48 стор.
12. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол B.I. Вплив післяжнивних сидератів на біологічну активність чорнозему типового малогумусного // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – Вип. 140. С. 84-89.
13. Міщенко Ю.Г. Вплив способів загортання сидерату  на вологозабезпечення і продуктивність картоплі // Вісник СНАУ Випуск 11 (18) 2010 p., С. 69-71.
14. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Ефективність біологічних  методів боротьби з бурянами // Зб. наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. Вип. 1-2. – 2010. С. 52-60.
15. Міщенко Ю.Г. Агротехнічні заходи регулювання водного режиму та продуктивності посівів цукрових буряків // Вісник СНАУ Випуск 10 (20) 2010 p., С. 24-27.
16. В.П.Гудзь Ю.Г.Міщенко, В.І.Прасол, Л.В.Муха. Вплив сидерату і способів основного обробітку грунту на об’ємну масу та водоспоживання посівів картоплі // «Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/20117/1 lkrbcsp.pdf
17. Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивного сидерату та основного обробітку на оструктурення грунту // Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія», Випуск 4 2011 p., С. 39-42

Назва наукової тематики:

Оптимізація факторів життя рослин шляхом раціонального поєднання способів обробітку ґрунту та сидерації в умовах лівобережного Лісостепу України

Зміст впроваджувальних компонентів:

Запровадження еколого-безпечних технологій вирощування культурних рослин що дають змогу отримати високі і сталі врожаї, завдяки підвищенню родючості ґрунтів, покращенню їх агрофізичних властивостей та фітосанітарних умов вирощування рослин шляхом застосування проміжних посівів сидеральних культур

редьки олійної

Фацелії пижмолистої

гірчиці білої

та безполицевих способів основного обробітку грунту

Завдяки застосуванню проміжних сидеральних культур відбувається:

• підвищення родючості ґрунтів та покращення їх агрофізичних властивостей;

• зниження рівня забур‘яненості полів, розповсюдження хвороб та шкідників шляхом застосування сидератів;

• захист ґрунтів від ерозії та марних втрат елементів живлення;

• посилення інтенсивності мікробіологічних процесів в ґрунті, збагачення його органічною речовиною та доступними для рослин формами поживних елементів;

• розпушування підорних шарів ґрунту;

• створення сприятливих поживного, водного і повітряного режимів ґрунту.

Впроваджено в науково-практичному центрі Сумського НАУ.

Електронна адреса: Yrmis@rambler.ru

Тел. (0542) 22-24-48

Готовність до співпраці:

Наукові напрямки:
1. Розробка еколого-стійкого, високопродуктивного біологічного землеробства.
2. Розробка системи удобрення із застосуванням післяжнивних сидератів та впровадження її в конкретних виробничих умовах.

Новини

Середа, 20 вересня 2017
Науковці Сумського НАУ зібралися на нараду
20 вересня 2017 року в Сумському національному аграрному... Детальніше...
Субота, 16 вересня 2017
СНАУ: територія євроінтеграції
Сонячним осіннім днем 16 вересня Сумський... Детальніше...
Четвер, 14 вересня 2017
Міжнародний день студентського спорту відзначили у СНАУ
Святкування Дня фізичної культури та спорту в Україні... Детальніше...
П'ятниця, 08 вересня 2017
Швейцарський равлик у СНАУ: кроки створення захоплюючого муралу
Посольство Швейцарії в Україні ініціювало арт-проект,... Детальніше...
П'ятниця, 08 вересня 2017
Оголошено переможців конкурсу міні-грантів у рамках чеського проекту в СНАУ
6 вересня 2017 року відбулося офіційне оголошення... Детальніше...
Четвер, 07 вересня 2017
Студентам на ярмарку пропонували цікаве життя
7 вересня 2017 року перед головним корпусом Сумського... Детальніше...
Четвер, 07 вересня 2017
Студенти Сумського НАУ взяли участь у проекті «Я маю право!»
Реалізуючи загальнонаціональний просвітницький... Детальніше...
Середа, 06 вересня 2017
Співпраця університету та виробництва в пріоритеті
Щоб добре підготувати студента, зробити з вчорашнього... Детальніше...
Субота, 02 вересня 2017
У СНАУ – свято!
2 вересня 2017 року перед головним корпусом Сумського... Детальніше...
П'ятниця, 01 вересня 2017
Вчена рада розпочала роботу у новому навчальному році
31 серпня 2017 року, у переддень нового навчального року,... Детальніше...
Середа, 30 серпня 2017
Вітаємо з ювілеєм декана факультету економіки і менеджменту!
30 серпня 2017 року відзначає ювілей декан факультету... Детальніше...
Вівторок, 29 серпня 2017
Вітаємо з ювілеєм декана факультету агротехнологій та природокористування!
29 серпня 2017 року святкує ювілей декан факультету... Детальніше...
Середа, 23 серпня 2017
23 серпня - День Державного Прапора України
Державний Прапор – один з трьох офіційних державних... Детальніше...
Середа, 23 серпня 2017
Вітаємо ректора СНАУ Володимира Івановича Ладику з ювілеєм!
23 серпня 2017 року святкує ювілей ректор Сумського... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор СНАУ: Говорячи про підсумки вступної кампанії – 2017, мені приємно відзначити, що загалом вона виявилася вдалою для Сумського національного аграрного університету: у цьому році студентська... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.