Відповідно до наказу Ректора СНАУ № 48-ВК від 11 січня 2018 року «Про перенесення робочих днів у 2018 році» для співробітників СНАУ з 5-ти денним робочим тижнем перенести робочі дні з:

English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням вченої ради Сумського

національного аграрного університету

№ 6 від «27» серпня 2015 р.

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ректора Сумського

національного аграрного університету

№ 277-к від « 28 » серпня 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок конкурсного відбору

науково-педагогічних працівників

Сумського національного аграрного університету

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади (у тому числі у зв’язку із закінченням строкових трудових договорів (контрактів)) науково-педагогічних працівників університету, а саме: деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів, директора бібліотеки, керівників філій. Положення створене з метою уточнення порядку прийняття (обрання), переведення на вищі посади науково-педагогічних працівників Сумського національного аграрного університету (далі – Сумського НАУ).

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації» від 24 грудня 2002 року № 744, Наказу МОН України від 01.06.2013 р. № 665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів», «Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1149 зі змінами та доповненнями), Статуту Сумського НАУ.

1.3. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством про працю (у тому числі у зв’язку із закінченням строкового трудового договору (контракту) та звільненням з посади науково-педагогічного працівника), а також при введенні нової посади до штатного розпису університету. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку) вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, визначеному чинним законодавством.

1.4. Заміщення вакантних посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету здійснюється за конкурсом із подальшим укладанням контракту.

Посада викладача-стажиста заміщується, як правило, без проведення конкурсних процедур.

Заміщення посад професорсько-викладацького складу громадянами інших країн проводиться у встановленому для цієї категорії порядку.

1.5. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватись за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

1.6. Особи, яких приймають на роботу на умовах погодинної оплати праці, зараховуються поза конкурсом.

1.7. При продовженні, за згодою сторін, трудових відносин на займаній посаді, укладання контракту на новий термін здійснюється без оголошення конкурсу.

1.8. Загальна процедура конкурсного відбору передбачає такий порядок:

1) видання наказу про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення конкурсної комісії у встановленому складі та її затвердження;

2) публікація оголошення про проведення конкурсного відбору;

3) прийняття документів кандидатів;

4) перевірка комплектності поданих кандидатом документів начальником відділу кадрів та ученим секретарем;

5) попередній розгляд документів конкурсною комісією Сумського НАУ;

6) попереднє обговорення кандидатури претендентів на заміщення посад завідуючого кафедрою, професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента на засіданні кафедри та попереднє обговорення кандидатури претендентів на заміщення посади декана факультету на засіданні вченої ради факультету;

7) обрання за конкурсом шляхом таємного голосування вченою радою університету (на посади декана, завідувача кафедри, професора, доцента, директора бібліотеки, керівника філії) та обрання за конкурсом шляхом таємного голосування вченою радою факультету (на посади старшого викладача, викладача, асистента).

8) укладення контракту та видання наказу ректора про призначення (прийняття) на посаду.

2. Вимоги до осіб, які обираються на посади

науково-педагогічних працівників

2.1. На посаду асистента (викладача), як правило, можуть претендувати такі особи:

- особа, що має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) та має не менше 3-х наукових праць, опублікованих у фахових виданнях впродовж останніх 3 років.

2.2.     На посаду старшого викладача, як правило, можуть претендувати
особи:

-          особа, яка має науковий ступінь кандидата наук за профілем кафедри і має не менше 5-ти наукових та навчально-методичних праць, опублікованих впродовж останніх 3 років;

- у мотивованих випадках, із зобов'язанням подання впродовж року дисертації на розгляд до спецради, особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), не має наукового ступеня кандидата наук, але має стаж наукової, науково-педагогічної роботи не менше 2-х років і має не менше 5-ти наукових та навчально-методичних праць, опублікованих впродовж останніх 3 років.

2.3.     На посаду доцента, як правило, можуть претендувати особи:

- особа, яка має науковий ступінь кандидата (доктора) наук та вчене звання доцента (професора) за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, має навчально-методичні праці та не менше 5-ти наукових статей, з яких хоча б одна у виданні, що індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Sciense впродовж останніх 3 років;

- особа, яка не має вченого звання доцента, але має науковий ступінь кандидата (доктора) наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років, має навчально-методичні праці та не менше 5-ти наукових статей, з яких хоча б одна у виданні, що індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Sciense впродовж останніх 3 років;

- у мотивованих випадках, особа, яка має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), та має виробничий стаж за профілем роботи кафедри не менше 15 років.

2.4. На посаду професора може претендувати:

- особа, яка, як правило, має науковий ступінь доктора (кандидата) наук, має вчене звання професора за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років, і не менше 5-ти наукових статей, з яких хоча б одна у виданні, що індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Sciense впродовж останніх 3 років;

- особа, яка не має вченого звання професора, але має науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років, має навчально-методичні праці та не менше 5-ти наукових статей, з яких хоча б одна у виданні, що індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Sciense впродовж останніх 3 років;

- особа, яка згідно з вимогами "Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента" має всі підстави щодо отримання впродовж двох років вченого звання професора та внесла вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів (підготовлено щонайменше три кандидати наук), розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, становлення і розвиток окремих напрямів підготовки (спеціальностей), упровадження сучасних методів навчання, виховання молоді, є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами підручників або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників), видані протягом останніх 10 років, та мають не менш як 25 наукових праць,   опублікованих   у   фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, з яких хоча б три у виданнях, що індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Sciense.

2.5. На посаду завідувача кафедри, як правило, може претендувати:

- особа, яка має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 2-х років, та досвід організаційної роботи.

2.6. На посаду декана, як правило, може претендувати особа, яка має науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років та досвід організаційної роботи.

2.7. На посаду директора бібліотеки, як правило, може претендувати особа, яка має фахову вищу освіту, науковий ступінь, стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

2.8. В мотивованих випадках ректор може прийняти, як виняток, рішення щодо встановлення інших умов конкурсу, ніж передбачено розділом 2 даного Положення, критеріїв (вимог) із дотриманням норм законодавства.

3. Строки, на які обираються особи на посади

науково-педагогічних працівників

3.1. З науково-педагогічними працівниками, обраними за результатами конкурсного відбору, укладається контракт, як правило, строком на один рік.

3.2. Декан факультету та завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету/кафедри. З деканом факультету та завідувачем кафедри укладається контракт на термін узгоджений сторонами, але не більше ніж на 5 років.

3.3. Одна і та сама особа не може бути деканом факультету, завідувачем кафедри, з укладанням контрактів на термін 5 років, не більше ніж два строки.

3.4. Термін дії контракту на посадах доцентів, професорів для осіб, які не мають відповідних вчених звань, визначати не більше ніж два роки при першому обранні (враховуючи і попередній термін роботи на цій посаді на умовах трудового договору).

4. Порядок оголошення конкурсного відбору,

прийняття документів та попереднього розгляду

документів конкурсною комісією

4.1. Конкурс на заміщення вакантної посади оголошується наказом ректора на підставі розгляду мотивованого обґрунтування, наведеного у службовій записці - поданні відповідної посадової особи. Подання попередньо розглядається вищими посадовими особами (першим проректором, проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи, деканом, проректором з наукової роботи та економічних питань, завідувачем навчального відділу).

Переведення науково-педагогічних працівників на вищі посади та укладання контрактів на новий термін за займаною посадою здійснюється при виконанні претендентом вимог щодо:

-      підвищення   професійного   та   наукового   рівнів,     професійної майстерності (з відповідним підтвердженням);

-      забезпечення високого наукового і методичного рівнів виконання навчальних доручень, індивідуального навчального плану та контракту за попередній рік.

4.2. Оголошення про проведення конкурсного відбору публікується у засобах масової інформації та на офіційному сайті Сумського НАУ.

4.3. Строк подання кандидатами документів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, як правило, один місяць з дня опублікування оголошення про конкурсний відбір у засобах масової інформації.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення

вакантної посади науково-педагогічного працівника направляє поштою або подає особисто до відділу кадрів Сумського НАУ, як правило, наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі.

- заповнений особовий листок з обліку кадрів.

- автобіографію;

- фотокартка;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорту, трудової книжки (з наданням оригіналів документів для огляду).

- список опублікованих наукових праць у фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого АК МОН України.

4.5. Дата відправлення документів кандидата на участь у конкурсному відборі поштою визначається штампом поштового відділення з місця відправлення.

4.6. Останній день подання документів до відділу кадрів університету особисто кандидатами закінчується відповідно до режиму роботи Сумського НАУ.

4.7. Документи, подані кандидатами особисто реєструються у відділі кадрів у день їх надходження.

4.8. Якщо закінчення терміну дії оголошення припадає на неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

4.9. Документи, що надійшли з порушенням встановленого цим Положенням або умовами оголошеного конкурсу строку для їх подання, не розглядаються і повертаються претенденту на посаду.

4.10. Комплект документів кандидатів перевіряється відділом кадрів та ученим секретарем.

4.11. За відсутності повного комплекту документів кандидата документи

не приймаються до розгляду і повертаються йому під особистий підпис або шляхом надсилання поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

4.12. Документи кандидатів, отримані та перевірені щодо комплектності

відділом кадрів та вченим секретарем відповідно до вимог конкурсного відбору, подаються ректору для розгляду. Ректор передає комплект документів кандидатів для розгляду конкурсною комісією Сумського НАУ.

4.13. Конкурсна комісія у тижневий строк після завершення терміну подання заяви для участі у конкурсному відборі розглядає документи кандидатів, складає мотивовані рішення у письмовій формі з кожної кандидатури. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів та оформлюється протоколом.

4.14. Конкурсна комісія надає ректору пропозиції щодо допущення до участі у конкурсі кандидата або надання відмови з мотивованим обґрунтуванням.

4.15. У разі невідповідності спеціальності та кваліфікації кандидата вимогам законодавства України та умовам оголошеного конкурсного відбору

він не допускається до конкурсного відбору, про що йому повідомляється письмово (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

4.16. Не допускається невмотивована відмова в допуску до участі у конкурсному відборі.

4.17. У випадку виявлення фактів подання кандидатом підроблених або спотворених офіційних документів, такий кандидат не допускається до участі у конкурсному відборі, а його документи повертаються.

4.18. Виявлення факту подання підроблених або спотворених офіційних документів після призначення особи на посаду є підставою для розірвання контракту та звільнення.

Кандидатури претендентів на заміщення посад асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри попередньо обговорюються в їх присутності на відповідній кафедрі.

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендент проводить відкрите заняття (лекцію, семінар тощо). Про дату і місце проведення відкритого заняття попередньо інформують відділ методичної роботи і практик.

4.19. Претендент, який попередньо працював у Сумському НАУ, повинен надати на кафедру звіт про свою навчальну, методичну, наукову, організаційну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд:

- Вченої ради університету - для обрання на посади декана, завідувача кафедри, професора, доцента, директора бібліотеки, керівника філії;

- Вченої ради факультету - для посад старшого викладача, викладача, асистента.

4.20. Претенденти на посади науково-педагогічних працівників, у разі необхідності, можуть бути запрошені на співбесіду до ректора університету. Про дату і час проведення співбесіди претендентові сповіщає учений секретар, який також є присутнім на співбесіді, маючи із собою всі необхідні документи.

5. Обговорення кандидатур та обрання на посади

науково-педагогічних працівників

5.1. Рішення про допуск (недопуск) кандидатів до участі в конкурсному відборі приймається конкурсною комісією Сумського НАУ по кандидатах на посади науково-педагогічних працівників окремо або списком, що оформлюється протоколом.

5.2. При позитивному рішенні конкурсної комісії всі документи кандидатів, допущених до конкурсного відбору, передаються завідувачу відповідної кафедри, на засіданні якої здійснюється обговорення кандидатур, які беруть участь у конкурсному відборі.

5.3. За ініціативою кандидата або кафедри для підтвердження рівня професійної кваліфікації кандидатом може бути прочитана відкрита лекція, проведено відкрите практичне заняття, представлено створені особисто навчально-методичні та наукові праці тощо.

5.4. Висновки кафедри щодо професійних якостей кандидата відповідній посаді, а також позитивний (негативний) висновок щодо кожної кандидатури приймаються шляхом відкритого або таємного голосування простою більшістю голосів від складу науково-педагогічних працівників кафедри. Кандидат має право бути ознайомлений з висновками кафедри до засідання вченої ради факультету.

5.5. Письмові висновки кафедри про рекомендацію або не рекомендацію кандидата до обрання оформляються у вигляді протоколу засідання кафедри та на наступний робочий день після засідання кафедри передаються разом з комплектом документів кандидата голові вченої ради факультету.

5.6. На засіданні вченої ради факультету обговорюється кандидатура, яка бере участь у конкурсному відборі.

5.7. Протокол засідання вченої ради факультету та письмові висновки кафедри про рекомендацію або нерекомендацію до обрання кандидата з комплектом його документів упродовж п’яти днів після засідання вченої ради факультету передаються до відділу кадрів, який подає всі вищезазначені документи ученому секретарю Сумського НАУ.

5.8. Обрання на посади деканів факультетів, завідувачів кафедрами, професорів, доцентів здійснюється за конкурсом шляхом таємного голосування на засіданні вченої ради університету. Обрання на посади старшого викладача, викладача, асистента здійснюється за конкурсом шляхом таємного голосування на засіданні вченої ради факультету.

5.9. На засіданні вченої ради учений секретар ознайомлює її членів з документами кандидата та висновками і рекомендаціями кафедри, факультету.

5.10. Кандидат має право бути присутнім та брати участь в обговоренні на засіданні вченої ради, на якій проводиться конкурсний відбір.

5.11. Після обговорення проводиться таємне голосування щодо обрання на відповідну посаду науково-педагогічного.

5.12. Для проведення голосування обирається лічильна комісія із членів вченої ради у складі не менше трьох осіб.

5.13. Протокол лічильної комісії з результатами голосування затверджується вченою радою відкритим голосуванням більшістю голосів.

5.14. До одного бюлетеня щодо обрання на певну посаду науково-педагогічного працівника вносяться прізвища кандидатів за алфавітним порядком. Кожний член вченої ради має право голосувати лише за одного кандидата.

5.15. Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів за умови, що вона становить більше 50 відсотків голосів членів вченої ради, які брали участь у голосуванні. У випадку, якщо жоден із кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, то конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

5.16. Якщо під час проведення конкурсного відбору, в якому брали участь два або більше кандидатів, голоси розподілилися порівну, то конкурсний відбір вважається таким, що не відбувся, та оголошується повторно.

5.17. Рішення вченої ради про обрання кандидата на посаду науково-педагогічного вважається дійсним, якщо у голосуванні брали участь не менше ніж дві третини членів вченої ради.

5.18. Позитивне рішення вченої ради є підставою для призначення (прийняття) переможця конкурсного відбору на відповідну посаду та укладання контракту.

6. Особливості обрання

деканів факультетів та завідувачів кафедр

6.1. Декани факультетів та завідувачі кафедр обираються у порядку, встановленому у розділі 5 цього Положення з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

6.2. На посаду декана факультету обирається особа з урахуванням пропозиції трудового колективу цього факультету.

6.3. На посаду завідувача кафедри обирається особа з урахуванням пропозиції трудового колективу кафедри та відповідного факультету.

6.4. При позитивному рішенні конкурсної комісії Сумського НАУ документи осіб, які допущені до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади декана факультету, передаються проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи, який буде головуючим на Конференції (Зборах) трудового колективу факультету.

6.5. При позитивному рішенні конкурсної комісії Сумського НАУ документи осіб, які допущені до конкурсного відбору на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, передаються декану, який є головуючим на зборах трудового колективу цієї кафедри.

6.6. На засіданні зборів трудових колективів вказаних у пунктах 6.4-6.5 цього розділу обговорюються кандидатури, які беруть участь у конкурсному відборі на заміщення відповідних посад.

6.7. Результати обговорення зборів трудових колективів,оформлюються протоколом.

6.8. Протокол результатів обговорення кандидатур на заміщення вакантної посади завідувача кафедри разом з поданими документами передається головою зборів трудового колективу кафедри голові зборів трудового колективу відповідного факультету.

6.9. На засіданні зборів трудового колективу факультету обговорюються кандидатури, які беруть участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри.

6.10. Протоколи результатів обговорення кандидатур на посади деканів факультетів та завідувачів кафедр разом з поданими документами передаються головами зборів трудових колективів факультетів ученому секретарю вченої ради Сумського НАУ.

6.11. Перед проведенням голосування вченою радою Сумського НАУ щодо обрання декана факультету або завідувача кафедри проводиться обговорення кожної кандидатури на ці посади.

На початку обговорення ученим секретарем Вченої ради оголошуються протоколи: зборів трудового колективу факультету (при обранні декана факультету), зборів трудового колективу кафедри та факультету (при обранні завідувачів кафедр).

6.12. У разі створення нового факультету ректор призначає на умовах строкового трудового договору (контракту) виконувача обов’язків декана факультету на термін до проведення виборів декана факультету, але не більше ніж на три місяці.

7. Особливості укладання контрактів з

науково-педагогічними працівниками

7.1. При укладанні контрактів із науково-педагогічними працівниками, у тому числі на нові терміни, визначаються,зокрема, такі їх обов'язки:

-     виконання наукової роботи за конкретною формалізованою тематикою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти);

-     публікація наукових статей та передача їх до репозиторію Сумського НАУ:

• для НПП, які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук, як правило, не менше двох статей за 1 рік у фахових виданнях України, не менше однієї статті на 1 рік у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus або Web of Sciense;

• для НПП, які не мають наукового ступеня, не менше двох статей за 1 рік у фахових виданнях України та 1 статті у закордонному виданні;

- публікація підручників, навчальних посібників, монографій та передача їх до репозиторію Сумського НАУ;

- участь у наукових конференціях не менше 2-х на рік;

-     роботу над кандидатською (докторською) дисертацією;

-     здійснення керівництва науковою роботою студентів із відповідним опублікуванням матеріалів досліджень (не менше 2 студентів щорічно), у тому числі для претендентів на посади доцентів, професорів, підготовку студентів - учасників конкурсів наукових робіт або предметних олімпіад;

-     розроблення електронних навчальних матеріалів (НМК) в тому числі іноземною мовою (російська, англійська тощо) із реєстрацією їх в реєстрі Сумського НАУ;

-     участь у програмах підвищення кваліфікації з отриманням відповідного сертифіката, своєчасне проходження підвищення кваліфікації у повному обсязі;

-     розробка курсів дистанційного навчання в середовищі Moodle;

-     виконання відповідної навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи;

-     інші види навантаження.

До контракту завідувачів кафедр додатково вносяться такі обов'язки, як:

- організація на кафедрі студентської наукової роботи із
формалізованим створенням відповідних гуртків, центрів,
лабораторій тощо;

-      забезпечення участі кафедри у конкурсах на державні та міжнародні гранти;

-      проведення системної роботи з укладання господарських договорів;

-      направлення статей до редакцій наукових журналів, які мають Імпакт-фактор, індексуються у БД Scopus та інших базах даних;

-      розвиток докторантури та аспірантури;

-      участь у профорієнтаційній роботі згідно затверджених заходів Сумського НАУ;

-      інші види роботи.

 

Новини

Субота, 15 грудня 2018
Експертна комісія знову працює у СНАУ
На факультеті агротехнологій та природокористування... Детальніше...
П'ятниця, 14 грудня 2018
Студенти СНАУ виграли поїздку до Франції
13 грудня в Національному університеті біоресурсів і... Детальніше...
П'ятниця, 14 грудня 2018
СНАУ поглиблює співпрацю зі школами Сумщини
Сьогодні у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...
Четвер, 13 грудня 2018
Викладачі СНАУ отримали срібло на настільному тенісі
12 грудня у спортивному комплексі Сумського... Детальніше...
Четвер, 13 грудня 2018
Відбулася конференція трудового колективу
Наприкінці минулого тижня у Сумському національному... Детальніше...
Середа, 12 грудня 2018
СНАУ – срібний призер змагань з настільного тенісу
10 грудня 2018 року на базі Сумського державного... Детальніше...
Середа, 12 грудня 2018
У СНАУ змагалися волейболісти
З 4 по 11 грудня в ігровому залі нашого університету... Детальніше...
Середа, 12 грудня 2018
Експертна комісія перевірила чергову спеціальність СНАУ
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки... Детальніше...
П'ятниця, 07 грудня 2018
Нові члени «Доброї волі» СНАУ отримали посвідчення
П’ятого грудня у залі Вченої ради Сумського... Детальніше...
Четвер, 06 грудня 2018
Співробітникам СНАУ вручили ордер на квартиру
Сьогодні у залі Вченої ради Сумського національного... Детальніше...
Четвер, 06 грудня 2018
Студенти СНАУ стали чемпіонами світу!
З 30 листопада по 2 грудня проходив XII Чемпіонат Світу з... Детальніше...
Четвер, 06 грудня 2018
Студент СНАУ на змаганнях з панкратіону
Нещодавно у м. Будапешт (Угорщина) відбувся Кубок... Детальніше...
Четвер, 06 грудня 2018
Президент України присвоїв почесне звання професору СНАУ
1 грудня 2018 року вийшов Указ Президента України № 404/2018... Детальніше...
Четвер, 06 грудня 2018
Студенти СНАУ пройшли до фіналу конкурсу «Агро 2019»
23 листопада у стінах Сумського національного... Детальніше...
Четвер, 06 грудня 2018
Чергова спеціальність у Сумському НАУ пройшла акредитацію МОН
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.