Шановні відвідувачі сайту! Звертаємо вашу увагу на те, що з 10.09.2018 р. змінено доменне ім’я Сумського національного аграрного університету.

Нове ім’я сайту: snau.edu.ua

English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Русский (Russian Federation)

Тема дисертації - "Правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів" зі спеціальності 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Детальніше...

Вітаємо Тамаркіну Ольгу Леонідівну, викладача кафедри іноземних мов СНАУ, з успішним захистом дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук, який відбувся 14 квітня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Криворізькому державному педагогічному університеті.

Бажаємо подальших наукових досягнень!

Закінчилась спартакіада з настільного тенісу серед факультетів.

Детальніше...

У Сумському національному аграрному університеті КВН - частина життя студента. Адже протягом навчального року паралельно проходить і сезон КВН між факультетами. А 13-14 квітня він підійшов до фінальної стадії - Малого і Великого кубку сезону 2010/2011 в СНАУ.

 

Детальніше...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 квітня 2011 р. N 279-р
Київ

Про схвалення Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки

1. Схвалити Концепцію реформування і розвитку аграрної освіти та науки, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Національною академією аграрних наук розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів на 2011 - 2015 роки щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

КОНЦЕПЦІЯ
реформування і розвитку аграрної освіти та науки

Визначення проблеми та аналіз причин її виникнення

Сучасний стан економіки країни потребує створення нової системи інноваційного розвитку агропромислового сектору "аграрна освіта - аграрна наука - аграрне виробництво" і поглиблення співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади у вирішенні питань функціонування і розвитку аграрної освіти та науки.

На даний час існує проблема підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів, фахівців з вищою освітою та впровадження вітчизняних наукових розробок в агропромисловому комплексі. Функціонування аграрної освіти та науки не повною мірою відповідає соціально-економічним потребам суспільства, рівню розвитку виробництва та продовольчої безпеки держави.

Зазначена проблема виникла внаслідок:

  • існування недосконалої системи прогнозування потреби у кваліфікованих робітничих кадрах та фахівцях з вищою освітою для ринку праці України та їх підготовки;
  • спрямування науковими установами близько 96 відсотків усіх видатків з державного бюджету на соціальні виплати та відсутності видатків розвитку на оновлення матеріально-технічної бази вищих аграрних навчальних закладів і наукових установ;
  • недосконалості наявної мережі наукових установ Національної академії аграрних наук та вищих аграрних навчальних закладів усіх рівнів акредитації;
  • відсутності фінансування інноваційної діяльності;
  • невизначеності на державному рівні пріоритетних напрямів розвитку аграрної науки, що призводить до розпорошення фінансування науково-дослідних робіт;
  • недосконалості формування державного замовлення на наукову продукцію і відсутності ефективної системи впровадження наукових розробок в агропромислове виробництво;
  • невідповідності рівня матеріально-технічної бази вищих аграрних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та наукових установ потребам сучасного аграрного виробництва;
  • відсутності належних соціально-побутових умов, що призводить до відсутності у випускників вищих аграрних навчальних закладів та працівників аграрної галузі мотивації для досягнення якісного результату своєї праці.

Розв'язання проблеми можливе за умови реформування аграрної освіти та науки із застосуванням інноваційних підходів, що дасть змогу підвищити їх якість та результативність, ефективність використання кадрового та наукового потенціалу галузі, забезпечити конкурентоспроможність агропромислового сектору національної економіки та підвищити добробут населення.

Мета та строки виконання Концепції

Метою Концепції є інтеграція академічної та університетської аграрної науки шляхом реформування вищих аграрних навчальних закладів та наукових установ Національної академії аграрних наук з використанням їх потенціалу з метою створення з урахуванням природно-кліматичних зон регіональних навчальних науково-виробничих комплексів як центрів навчально-наукового і кадрового забезпечення агропромислового комплексу України.

Для реалізації положень Концепції передбачається розробити план заходів на 2011 - 2015 роки.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом виконання плану заходів щодо реалізації Концепції за такими напрямами:

визначення Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб сучасної мережі вищих аграрних навчальних закладів державної і комунальної форми власності;

оптимізація мережі наукових установ Національної академії аграрних наук і чисельності їх працівників з урахуванням результатів проведення об'єктивної оцінки ефективності діяльності таких працівників та створення регіональних навчальних науково-виробничих комплексів;

реорганізація центрів наукового забезпечення агропромислового виробництва регіонів у регіональні навчальні науково-виробничі комплекси;

проведення наукових досліджень і створення наукової продукції для агропромислового комплексу за галузевим принципом та наукове забезпечення трансферу інновацій - за територіальним;

здійснення державного замовлення на наукову продукцію для агропромислового комплексу через Міністерство аграрної політики та продовольства;

приведення ринку освітніх послуг у відповідність з ринком праці шляхом оптимізації структури спеціальностей та спеціалізацій у вищих аграрних навчальних закладах з урахуванням перспектив і тенденцій розвитку аграрної галузі;

гармонізація в установленому порядку галузевих стандартів аграрної вищої освіти з європейськими у частині визначення строку і змісту навчання, співвідношення частки аудиторного навчання та самостійної роботи, навчання і виробничої практики з урахуванням напряму підготовки;

створення диференційованої системи практичної підготовки за напрямами:

- набуття практичних навичок у лабораторії (на навчальному полі, навчальному полігоні);

- навчальна практика на виробництві з викладачем;

- виробнича практика (стажування);

удосконалення системи післядипломної освіти з урахуванням реальних потреб ринку праці шляхом навчання персоналу на виробництві, на якому використовуються інноваційні технології;

створення при Міністерстві аграрної політики та продовольства Міжвідомчої координаційної ради з питань формування державних замовлень на наукову продукцію для агропромислового комплексу за кошти державного бюджету із залученням до її складу представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії аграрних наук, вищих аграрних навчальних закладів та громадських професійних об'єднань;

здійснення перерозподілу фінансування Національної академії аграрних наук шляхом концентрації фінансових ресурсів на прикладних та інноваційних розробках наукових установ;

посилення інтеграції освіти, науки та виробництва;

перехід до фінансування науково-технічних розробок переважно за результатами проведення відкритих конкурсів інноваційних проектів;

здійснення фінансування наукових досліджень також із залученням грантів;

відпрацювання на базі державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства, віднесені до відання Національної академії аграрних наук, пілотних комплексних проектів інноваційно-інвестиційного розвитку різних галузей агропромислового виробництва із залученням приватного капіталу;

удосконалення умов для забезпечення доступу науковців та науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів до сучасної наукової інформації;

залучення недержавних коштів для фінансування наукових досліджень та науково-технічних розробок з проблем розвитку агропромислового комплексу шляхом застосування механізмів державно-приватного партнерства.

Очікувані результати

Виконання Концепції дасть змогу:

оптимізувати структуру аграрної освіти та науки, що сприятиме створенню регіональних навчальних науково-виробничих комплексів, підвищити ефективність використання коштів державного бюджету для розв'язання пріоритетних проблем галузі;

створити цілісну вертикально інтегровану систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців і досягти необхідного рівня забезпечення аграрної галузі висококваліфікованими робітничими кадрами та фахівцями з вищою освітою;

оновити зміст навчання з урахуванням потреб сучасного виробництва;

оптимізувати чисельність науково-педагогічних працівників вищих аграрних навчальних закладів та працівників наукових установ;

запровадити на основі інноваційної моделі розвитку галузей агропромислового комплексу механізм розроблення та виконання науково-технічних програм;

створити систему державного замовлення на підготовку висококваліфікованих фахівців з урахуванням пропозицій організацій роботодавців, їх об'єднань, місцевих органів влади, необхідності задоволення реальних потреб регіонального ринку праці та забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти;

удосконалити підходи до підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників шляхом проходження ними стажування на виробництві і в наукових установах;

оптимізувати видатки з державного бюджету на аграрну освіту і науку та ефективно їх використовувати.

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Фінансування плану заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для виконання зазначеного плану заходів може також залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога.

Більше статей...

Новини

Вівторок, 25 вересня 2018
У СНАУ відбулося засідання вченої ради
Сьогодні, 24 вересня, відбулося чергове засідання... Детальніше...
Понеділок, 24 вересня 2018
Науковці СНАУ взяли участь у з’їзді ґрунтознавців та агрохіміків
З 18 по 21 вересня відбувся ХІ з’їзд Громадської... Детальніше...
Понеділок, 24 вересня 2018
Викладачі СНАУ відвідали конференцію тваринників у Польщі
У місті Люблін в Університеті природничих наук... Детальніше...
Четвер, 20 вересня 2018
День студентського спорту в Україні
18 вересня на центральному стадіоні нашого... Детальніше...
Середа, 19 вересня 2018
Лідерство, що не знає меж та кордонів
14-16 вересня 2018 року на базі Глухівського... Детальніше...
Середа, 19 вересня 2018
Тренінг по роботі з базою даних Scopus від тренера Elsevier
Шановні пані та панове!Запрошую Вас взяти участь у... Детальніше...
Неділя, 16 вересня 2018
У Сумському НАУ відкрито унікальну лабораторію переробки м'ясної продукції
15 вересня у Сумському національному аграрному... Детальніше...
Неділя, 16 вересня 2018
До СНАУ завітав заступник Міністра аграрної політики та продовольства
15 вересня із робочим візитом до Сумського... Детальніше...
Неділя, 16 вересня 2018
У СНАУ пройшов Міжрегіональний аграрний форум «Сумщина аграрна – 2018»
Традиційно на початку осені в Сумському... Детальніше...
Неділя, 16 вересня 2018
До СНАУ на вареники!
15 вересня у рамках проведення Міжрегіонального... Детальніше...
П'ятниця, 14 вересня 2018
Сьогодні ювілей святкує Микола Гордієнко
Сьогодні святкує ювілей завідувач кафедри... Детальніше...
Понеділок, 10 вересня 2018
Вікторія Медвідь – іменний стипендіат Верховної Ради України
Постановою Верховної Ради України «Про призначення у... Детальніше...
Неділя, 09 вересня 2018
Вчена рада зібралася на чергове засідання
7 вересня у Сумському національному аграрному... Детальніше...
Середа, 05 вересня 2018
У СНАУ пройшов «Ярмарок можливостей»
Ти першокурсник СНАУ? Тоді тобі можна тільки... Детальніше...
Вівторок, 04 вересня 2018
Вітаємо Миколу Соколова з ювілеєм!
Cьогодні святкує ювілей Микола Соколов, проректор з... Детальніше...

Новини коледжів СНАУ

Четвер, 29 березня 2018
Студенти роменського коледжу відвідали СНАУ
27 березня до Сумського НАУ завітали представники... Детальніше...
Понеділок, 12 лютого 2018
Руйнуй кордони разом із СНАУ
8 лютого СНАУ приймав юних колег – студентів усіх... Детальніше...
Понеділок, 11 грудня 2017
Вітаємо із захистом!
Колектив Сумського національного аграрного... Детальніше...

Пряма мова

Володимир Ладика, ректор Сумського національного аграрного університету Шановні першокурсники! Я щиро вітаю вас – учорашніх школярів, а тепер уже студентів – у стінах Сумського національного аграрного... Детальніше...

Вiдео про СНАУ

   


©2015 Сумський національний аграрний університет. Офіційна сторінка.